Zásady územního rozvoje (schválené)

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje byly vydány na 29. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje konaném dne 5. 10. 2016 a nabyly účinnosti dne 3. 11. 2016.
Platné znění Zásad včetně vypořádání našich připomínek naleznete zde.

V červnu 2012 zrušil Nejvyšší správní soud celé Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK, Zásady a někdy též krajský územní plán), ke kterým jsme jako vámi zvolení zástupci podávali námitky.

Zrušené Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje

Zrušené Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje

V roce 2013 zahájil Jihomoravský kraj pořízení nových Zásad. Čisté Tuřany budou mít zájem veřejnost opětovně zapojit. K tomu bude sloužit mimo jiné i tato webová stránka, která vás postupně provede celým procesem.

 

Harmonogram pořízení ZÚR JMK

datum fáze informace/stahuj
únor 2013 zadání
schválení zadání zastupitelstvem: materiál pro radní, zadání, příloha 1 – seznam podkladů, příloha 2 – vyhodnocení požadavků
momentálně vyhotovuje zpracovatel Zásad Urbanistické středisko Brno a Atelier T-plan návrh Zásad územního rozvoje
duben – červen 2014 kulatý stůl nad rámec zákona pořádá kraj diskuse na téma23. 4. 2014 – Jihovýchodní tangenty a řešení navazujícího území6. 5. 2014 – Jižní a Jihozápadní tangenty15. 5. 2014 – rychlostní silnice R52, silnice I/40 a obchvat Břeclavi22. 5. 2014 – rychlostní silnice R5529. 5. 2014 – rychlostní silnice R43 a obchvat Kuřimi14. 6. 2014 – výše uvedené záměry – diskuse se spolky, a zástupci veřejnosti k zrušeným zásadám, prezentaceZískali jsme zápisy a prezenční listiny ze všech kulatých stolů (skrývají se pod datem v .pdf). Můžete se tak podívat, kdo byl z vaší obce přítomen na diskusi a co navrhoval.
23. 3. 2015 oznámení Oznámení o zveřejnění Návrhu ZÚR JMK a Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území
7. 5. 2015 připomínky Termín pro podání připomínek k ZÚR JMK.
momentálně zpracovatel Zásad zapracovává Jihomoravským krajem vyhodnocené připomínky k Návrhu Zásad.
duben 2016 plánováno veřejné projednání Zásad
říjen 2016 schválení Zásad zastupitelstvem kraje

Postup pořízení zásad územního rozvoje můžete sledovat také na oficiálních stránkách Jihomoravského kraje.

 

Osoby odpovědné za územní plán (platné v době pořizování Zásad)

radní Ing. Antonín Tesařík: tesarik.antonin@kr-jihomoravsky.cz
vedoucí odboru Ing. arch. Eva Hamrlová: HAMRLOVA.EVA@kr-jihomoravsky.cz

 

Návrhy záměrů v naší městské části a přilehlém okolí (akt. červen 2014)

Zpracovatel územního plánu má nyní za úkol prověřit následující návrhy. Nutno dodat, že ne všechny musí být do území promítnuty. Z jednání vyplynulo, že jsme na dobré cestě nerealizace původně plánovaných průmyslových zón, a to díky zapojení veřejnosti a jejího negativního ohlasu.

Veřejné logistické centrum

Verejne logisticke centrumPrůmyslové zóny

140604_ZUR-JMK_KS-6_spolky_PREZENTACE_final [režim kompatibility]Modernizace a rozvoj letiště

LetisteJihovýchodní tangenta (komunikace krajského významu spojující dálnice D1 a D2)

140604_ZUR-JMK_KS-6_spolky_PREZENTACE_final [režim kompatibility]Obchvat Tuřan

Obchvat

Zapojení veřejnosti a Čistých Tuřan do pořízení Zásad územního rozvoje

  • Diskuse u kulatého stolu o novém krajském územním plánu (shrnutí našich stanovisek v článku, 14. 6. 2014)
  • Seminář k Zásadám územního rozvoje pro spolky a občany (konaný dne 7. 12. 2015)

Co Čisté Tuřany v této věci podnikly?

  • Zúčastnili jsme se diskusního kulatého stolu dne 14. 6. 2014 a semináře dne 7. 12. 2015
  • Poslali jsme podnět Radě městské části Brno – Tuřany, ve kterém jsme navrhly připomínky k Zásadám
  • Dne 7. 5. 2015 jsme poslali na kraj věcně shodnou připomínku k Zásadám. Bohužel se nám nepodařilo sehnat dostatek podpisů a tudíž nebyl zvolen zástupce veřejnosti.
  • Sepsaly věcně shodné připomínky k Zásadám, sehnaly podpisy pod zástupce veřejnosti, kteří podali dne 15. 6. 2016 ke krajskému úřadu námity k Zásadám.

Stanovisko městské části

  • Na diskusním kulatém stolu se dne 23. 5. 2014 starosta Jakubec vyjádřil: k veřejnému logistickému centru upozornil na vedení VLT plynovodu v lokalitě, k průmyslovým zónám se vyjádřil, že Tuřany nechtějí průmyslovou zónu mezi Tuřanami a Dvorskami (PZ2), ale s průmyslovými zónami severně od letiště (PZ1) a u Šlapanic (PZ3) nemá problém.
  • stanovisko Rady městské části poslané městu Brnu

Comments

comments

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *