Námitky zástupců veřejnosti

Zástupci veřejnosti podali námitky ke konceptu územního plánu Statutárního města Brna (zkratka ÚP) a k 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (zkratka ZÚR JMK). Námitky pro oba dokumenty mají podobný obsah, avšak územní plán řeší naše území podrobněji a také kvůli rozdílnému značení zón jsou následovně rozděleny:

Námitka zástupců veřejnosti ke konceptu ÚP města Brna

 1. Nesouhlasím s výstavbou průmyslové zóny v k.ú. Tuřany (TU-1, TU-2, TU-7) tak, jak je navrhována v konceptu územního plánu ve variantách I., II., III.
 2. Navrhuji rozšířit plochy krajinné a rekreační zeleně v k.ú. Tuřany (TU-l) tak, aby jakákoliv průmyslová zástavba byla izolována od ploch určených pro bydlení.
 3. Navrhuji, aby v k.ú. Holásky (lokality Vinohrad a U potoka, Ho-4) bylo v návrhu ploch pro bydlení změněno plošné uspořádání zástavby z kompaktní (r) na volnou (B/dl).

Pod tuto námitku se podepsali: Ing. M. Dorazil, Mgr. Lenka Hersheyová a Ing. H. Kašpaříková; celkem podpisů: 1630.

Námitka zástupce veřejnosti ke konceptu ÚP města Brna

Tato námitka obsahuje body 1. a 2. z výše uvedené námitky a je doplněna o následující body:

 1. Nesouhlasím s výstavbou obchvatu Tuřan od ulice Hanácká (Tuřany) po napojení obchvatu na novou komunikaci v prostoru V-5 tak, jak je navrhován v konceptu územního plánu ve variantách I., II., III.
 2. Navrhuji posunutí obchvatu podle přiloženého nákresu s plochou zeleně a protihlukovým opatřením, nebo zvážit variantu vedení obchvatu tunelem pod plochou letiště.
 3. Požaduji, aby v MČ Brno-Tuřany (Tuřany, Holásky, Dvorska, Brněnské Ivanovice) byl zachován ráz dosavadní zástavby a aby nedocházelo ke změnám jejich charakteru. Požaduji, aby veškeré navrhované plochy v MČ Brno-Tuřany určené pro bydlení měly charakter volné nebo kompaktní rodinné zástavby s výškou do 7 m, plochy smíšené obytné výšku do 7 m. Plochy určené pro občanskou vybavenost do 7 m v odůvodněných případech u jednotlivých budov do 10 m.

Pod tuto námitku se podepsal: Ing. A. Hepnar, MBA; celkem podpisů: 544.

Námitka zástupce veřejnosti ke konceptu ÚP města Brna

 1. Nesouhlasím s prodloužením stávající komunikace v ul. Jubilejní přes vzrostlý lesík směrem k ulici Rolencova.
 2. Nesouhlasím s vybudováním nové obslužné komunikace z budoucí obytné zóny B/d2 (BI-2) přes zemědělskou půdu a zahrady v soukromém vlastnictví.
 3. Nesouhlasím s jakýmkoliv stavebním zásahem do původní vegetace (vzrostlý lesík), která se na tomto území nachází.
 4. Nesouhlasíme s rozšiřováním ploch pro bydlení (B/d2) na zemědělské půdě.

Pod tuto námitku se podepsala : pí. Iva Volfová; celkem podpisů: 240.

Námitka zástupce veřejnosti ke konceptu ÚP města Brna

 1. Požaduji, aby v MČ Brno-Tuřany (Tuřany, Holásky, Dvorska, Brněnské Ivanovice) byl zachován ráz dosavadní zástavby, aby nedocházelo k zásadním změnám jejich charakteru a aby další navrhované plochy pro jakoukoliv výstavbu (myšleny pl. obytné, smíšené obytné, pl. veřejné a komerční vybavenosti, pl. nákupních center, pl. sportovní, pl. lehké výroby, pl. výroby a skladování, pl. transformace) byly posuzovány z hlediska komplexnosti celého jihovýchodního území města Brna (MČ Brno-Tuřany a Brno-Chrlice). Konkrétněji požaduji, aby veškeré plochy v MČ Brno-Tuřany, určené pro bydlení, měly charakter volné nebo kompaktní rodinné zástavby s výškou do 7 m a plochy smíšené obytné měly výšku také do 7 m. Zásadně nesouhlasím s tím, aby byly v navržených plochách kódy, ze kterých vyplývá výška zástavby až 16 m. Dále požaduji, aby plochy určené pro občanskou a komerční vybavenost nepřevyšovaly okolní zástavbu, a proto vyžaduji taktéž jejich výšku do 7 m.
 2. Požaduji, aby v k.ú. Holásky (lokality Vinohrad a U potoka, Ho-4) bylo v návrhu ploch pro bydlení změněno plošné uspořádání zástavby z kompaktní (r) na volnou (B/d1) a byla upravena výška navrhovaných ploch na hodnotu 3 – 7 m.

Pod tuto námitku se podepsala: Ing. H. Kašpaříková; celkem podpisů: cca 220.

Námitka zástupců veřejnosti k 2. Návrhu ZÚR JMK

 1. Nesouhlasím s navrhovanými plochami pro smíšenou výrobu a skladování PZ1 (letiště Sever) a PZ2 (letiště Jih) v k. ú. Tuřany a požadujeme její vyloučení z 2. Návrhu ZÚR JMK. Taktéž nesouhlasíme s navrženou územní rezervou ploch pro smíšenou výrobu a skladování PZR1 (CTPark Brno South) v k. ú. Šlapanice a požadujeme její vyloučení z 2. Návrhu ZÚR JMK.
 2. Nesouhlasíme s výstavbou obchvatu Tuřan D41 tak, jak je navržena ve 2. Návrhu ZÚR JMK (tj. od ulice Hanácká v Tuřanech po napojení obchvatu na novou komunikaci). Současně navrhujeme posunutí obchvatu, vytvoření ploch zeleně a vybudování protihlukových opatřením.
 3. Požaduji, aby se kladl důraz na trvale udržitelný rozvoj řešeného území. Požaduji, aby byly respektovány priority a úkoly územního plánování zmíněné níže v části B. této věcně shodné připomínky.

Pod tuto námitku se podepsaly: Mgr. L. Hersheyová, Ing. H. Kašpaříková

2. Návrh ZÚR JMK (srpen 2011)

Na závěr ještě drobné vysvětlení.

 • Na základě toho, že jste Vy občané města Brna, či Jihomoravského kraje podepsali dokument s názvem „Věcně shodná připomínka a zvolení zástupce veřejnosti“, a lidé napsaní v tomto dokumentu jej podepsali, stanovili jste svého zástupce veřejnosti, který za Vás podal výše uvedenou „Námitku zástupce veřejnosti“.
 • V naší městské části bylo tímto způsobem zmocněno, pokud je nám tedy známo, 5 zástupců veřejnosti. Každý z nich měl pod sebou většinou 500 podpisů (na Magistrát města Brna stačilo 200). Každý z vás se podepsal pouze pod jednoho ze tří zvolených zástupců veřejnosti. Tudíž se Vás, bojujících proti plochám pro smíšenou výrobu a skladování, sešlo opravdu hodně.

Připomínka Občanského sdružení Holásky ke konceptu ÚP města Brna

Nesouhlasíme s neodůvodněným rozsahem ploch určených pro průmyslové a výrobní zóny v území Tuřany – Chrlice – Dvorska navržených ve všech třech variantách navrhovaného konceptu Územního plánu města Brna.

Pod tuto připomínku se podepsali za O. s. Holásky PhDr. H. Dombrovská a Ing. V. Skácel

Pro lepší orientaci v těchto dokumentech jsme pro Vás připravily odkazy na mapky v záložce Užitečné odkazy.

Comments

comments

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *