Zásady územního rozvoje JMK ZRUŠENÉ!

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje byly dne 21. 6. 2012 zrušeny rozsudkem Nejvyššího správního soudu.

Děkujeme, že jste se do procesu připomínkování zásad zapojili!

Povinností krajů je podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2007, pořízení a vydání prvních Zásad územního rozvoje nejpozději do 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, tedy do 1. ledna 2012.

Jedná se o územně plánovací dokumentaci, která se pořizuje povinně (§ 187 odst.3 stavebního zákona) pro celé území kraje a vydává se formou opatření obecné povahy podle správního řádu (§ 36 odst. 4 stavebního zákona).

Celou tuto územně plánovací dokumentaci a vše, co s ní souvisí najdete na stránkách Jihomoravského kraje v Zásadách územního rozvoje Jihomoravského kraje. Územně analytické podklady, sloužící jako podklad k ZÚR JMK, naleznete na Geoportálu územního plánování JMK.

Pořizování krajského územního plánu probíhá ve 3 fázích:
A) Zadání ZÚR JMK
B) Návrh – projednání s dotčenými orgány, Návrh – veřejné projednání
C) Vydání

2. Návrh ZÚR JMK (srpen 2011, zdroj: www.kr-jihomoravsky.cz)

Činnost občanů a zástupců veřejnosti, aneb co se děje s vašimi podpisy?

V dubnu 2011 jste, jakožto občané Jihomoravského kraje, podepisovali dokument, který nesl název Věcně shodná připomínka a zvolení zástupce veřejnosti. Tímto dokumentem jste zmocnili své 2 zástupce veřejnosti – Lenku Hersheyovou a Hanu Kašpaříkovou, které mohly následně podat Námitku zástupce veřejnosti k 2. Návrhu ZÚR JMK, vč. příloh ÚSES – příloha k námitce, Grafická příloha k námitce:

  1. Nesouhlasím s navrhovanými plochami pro smíšenou výrobu a skladování PZ1 (letiště Sever) a PZ2 (letiště Jih) v k. ú. Tuřan a požaduji její vyloučení z 2. Návrhu ZÚR JMK. Taktéž nesouhlasím s navrženou územní rezervou ploch pro smíšenou výrobu a skladování PZR1 (CTPark Brno South) v k. ú. Šlapanice a požadujeme její vyloučení z 2. Návrhu ZÚR JMK.
  2. Nesouhlasím s výstavbou obchvatu Tuřan D41 tak, jak je navržena ve 2. Návrhu ZÚR JMK (tj. od ulice Hanácká v Tuřanech po napojení obchvatu na novou komunikaci). Současně navrhuji posunutí obchvatu, vytvoření ploch zeleně a vybudování protihlukových opatřením.
  3. Požaduji, aby se kladl důraz na trvale udržitelný rozvoj řešeného území. Požaduji, aby byly respektovány priority a úkoly územního plánování zmíněné níže v části B. této věcně shodné připomínky.

Zástupci veřejnosti pro tyto námitky jsou: Mgr. L. Hersheyová, Ing. H. Kašpaříková; celkem podpisů občanů cca 1 050.

Rozdíl mezi připomínkou a námitkou je veliký. Námitka zástupce veřejnosti má větší právní váhu, nežli připomínka občana. Avšak i ty jsou velice důležité z hlediska zapojení veřejnosti do územního plánování, a to zejm. informováním úředníků a politiků o tom, že občané mají zájem o místo, kde žijí.

K čemu občané a následně zástupce veřejnosti podávali námitky?
Celé ZÚR JMK, ke kterým jsme vypracovali Věcně shodnou připomínku a zmocnění zástupce veřejnosti a následně Námitku zástupce veřejnosti, si můžete prhlédnout v následujících odkazech.

2. Návrh ZÚR JMK (únor 2011)

Jak se s námitkami zástupců veřejnosti vypořádali úředníci na JM kraji?
V následujících odkazech najdete vypořádané námitky zástupců veřejnosti, kteří namítali průmyslové zóny, aby byla dodržena podmínka trvalé udržitelnosti a mnoho dalšího. Také byly vzneseny požadavky k obchvatu.

Rozhodnutí o námitce zástupce veřejnosti – LH
Rozhodnutí o námitce zástupce veřejnosti – HK
Rozhodnutí o námitce zástupce veřejnosti – AH

Comments

comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *