Regulační plán „V Aleji, k. ú. Holásky“

Regulační plán (dále jen „RP“) „V Aleji, k.ú. Holásky“ bude podrobněji řešit návrhovou lokalitu bydlení ležící mezi ulicemi V Aleji a Ledárenskou v Holáskách – tzv. „Vinohrad“. Lokalitu si můžete blíže prohlédnout v současném Územním plánu města Brna, kde najdete také Legendu.

Průběh pořizování Regulačního plánu „V Aleji, k.ú. Holásky“

Stávající platný Územní plán města Brna (Zdroj: www.brno.cz)

  • Návrh zadání RP
  • Zadání RP
  • Návrh RP – jsme v této fázi
  • (Úpravy RP)
  • Regulační plán

O pořízení územně plánovací dokumentace – regulačního plánupožádala Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna MČ Brno – Tuřany.

Návrh na zadání

2. 11. 2011 bylo vyvěšeno Oznámení o vystavení návrhu zadání Regulačního plánu „V Aleji, k.ú. Holásky“. Návrh zadání Regulačního plánu „V Aleji, k.ú. Holásky“ byl vystaven k věřejnému nahlédnutí v zasedací místnosti OÚPR MMB a také na stavebním úřadu ÚMČ Brno – Tuřany do 18. listopadu 2011. Požadavky mohli lidé uplatnit do tohoto data.

Do procesu pořízení regulačního plánu se zapojilo také naše sdružení. A to podáním Požadavků na obsah zadání Návrhu Regulačního plánu „V Aleji, k. ú. Holásky“ na Magistrát města Brna – Odbor územního plánování a stavebního řádu.

Zadání

Zadání regulačního plánu schválilo zastupitelstvo města Brna dne 3. dubna 2013. Výběrové řízení na zpracování regulačního plánu vyhrál arch. Pech. Dne 17. ledna 2013 byly prezentovány dvě varianty možného vzhledu výstavby v území (video), dne 19. února 2013 pak proběhla schůzka s vlastníky pozemků. Bylo podáno přibližně 57 námitek a připomínek, které byly zaslány jak na Odbor územního plánování a stavebního řádu, tak na naši městskou část. Rada naší městské části zaujala stanovisko, a to doporučila zohlednit požadavky vlastníků ve III. variantě. V současné době se arch. Pech seznamuje se všemi připomínkami a námitkami a zapracovává je do III. varianty.

Lokalita Na Vinohradech a ul. V Aleji v Holáskách (Foto: H. Kašpaříková, 5/2008)

V září 2015 byl zveřejněn návrh regulačního plánu s možností vyjádření se nejpozději 19. 10. 2015. Zástupci městské části vyjednali nad rámec stavebního zákona ještě jednu debatu, v rámci které se občané budou moci seznámit s novým návrhem (tzv. III. variantou), který budou moci připomínkovat. Debata se uskutečnila 8. 10. 2015 v sále Orlovny.

na web

výkres urbanistického řešení

V květnu 2018 byl zveřejněn návrh regulačního plánu s možností vyjádřit se do 25. 6. 2018. Tento upravený návrh měl vyjít z požadavků vlastníků, veřejnosti a zástupců samosprávy.

návrh regulačního plánu (situace a vizualizace)

Další články:

 

 

 

Comments

comments

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *