Územní plánování

V této záložce najdete všeobecné informace o územním plánování (územní plány, regulační plány, zástupce veřejnosti, připomínky, námitky aj.) a také konkrétní územní plány, podle kterých se musí řídit naše městská část Brno – Tuřany a každý občan, který chce zde něco stavět.

Krátce o územním plánování

Územní plánování probíhá ve třech úrovních. Nejvýše stojí Politika územního rozvoje (PÚR), na ni navazují  Zásady územního rozvoje (ZÚR) a na tyto navazují územní plány (ÚP) měst a obcí.  Některé lokality v území mohou být ještě upravovány podrobným dokumentem – Regulačním plánem (RP). Stavení zákon označuje ZÚR, ÚP a RP termínem územně plánovací dokumentace (ÚPD).

Druhy územních plánů a jejich vzájemné vazby (Zdroj: O územním plánování stručně a jasně, EPS)

Politika územního rozvoje (PÚR)

je celorepublikový a velice obecný územní plán, který by měl říci, jaké jsou hlavní požadavky a priority pro výstavbu, ochranu životního prostředí, lidského zdraví, sociální i hospodářský rozvoj. Jsou v ní tedy konkretizovány základní úkoly územního plánování v republikových, přeshraničních a mezinárodních souvislostech.Jejím hlavním úkolem by mělo být stanovení základních úkolů krajům pro jejich vlastní územní plánování.

PÚR upravuje mj. § 31 staveního zákona.

Zásady územního rozvoje (ZÚR)

jsou krajské územní plány. Jejich přípravu mají na starosti jednotlivé kraje. Tento územní plán by měl stanovit základní požadavky na uspořádání území kraje, účelné využití tohoto území a vymezit plochy nebo koridory, které mohou mít důležitý význam pro celý kraj (zejm. dopravní stavby a jiné věřejně prospěšné stravy). Vymezují tedy zejm. záměry nadmístního významu, což jsou významné silnice (např. obchvaty), železnice, velké průmyslové zóny, atd. ZÚR jsou závazné pro obce v daném kraji.

ZÚR upravuje mj. § 36 staveního zákona.

Územní plán (ÚP)

je velmi podorbným popisem toho, jak bude uspořádáno území obce, např. z hlediska ochrany životního prostředí, rozmístění průmyslových areálů nebo komunikací či rodinných domků. ÚP řeší budoucí podobu veškerých ploch na území obce.

ÚP upravuje mj. § 43 staveního zákona.

Regulační plán (RP)

v řešené ploše stanovuje podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí. Regulační plán stanovuje podmínky pro vymezení a využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury a vymezí veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná opatření.

Regulační plán nahrazuje v řešené ploše ve schváleném rozsahu územní rozhodnutí a je závazný pro rozhodování v území. Regulační plán vydaný krajem je dále závazný pro územní plány a regulační plány vydávané obcemi. Regulační plán nenahrazuje územní rozhodnutí v nezastavěném území.

RP upravuje mj. § 61 staveního zákona.

Shrnutí:

(Zdroj: O územním plánování stručně a jasně, EPS)

Zdroj:
JARMIČ, L., ZÁHUMENSKÁ, V.: O územním plánování stručně a jasně, aneb kdy a jak se efektivně zapojit. EPS, červen 2010.
autor neznámý: Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění

O územním plánování a jak se do něj zapojit si můžete přečíst v publikacích Ekologického právního servisu. Ke stáhnutí jsou na následujícím odkazu: EPS – Publikace

Vybrané publikace si můžete stáhnout také na následujícíh odkazech:

JARMIČ, L., ZÁHUMENSKÁ, V.: O územním plánování stručně a jasně
Tato publikace byla vytvořena Ekologickým právním servisem jako součást širšího balíčku na téma územní plánování. Dozvíte se z ní, co je to územní plánování a jaké jsou jeho „stupně“. Na svých stránkách Vás provede procesem přijímání zásad územního rozvoje a územních plánů. Přečtete si o případech z praxe a naleznete zde i vzory podání námitky a připomínky.

JARMIČ, L., ZÁHUMENSKÁ, V.: Zástupce veřejnosti
Tato publikace byla vytvořena Ekologickým právním servisem jako součást širšího balíčku na téma územní plánování.

ČERNOHOUS, P., ŠIKOLA, L.: Od územního plánování po stavební povolení
Brožurka Zeleného kruhu, jehož spoluatorem je Luděk Šikola (advokát spolupracující s EPS), srozumitelným a čtivým způsobem popisuje procesy územního plánování (na všech úrovních) a umísťování a povolování staveb (všemi důležitými způsoby).

Comments

comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *