28. ZZMČ 6. 8. 2014

0:0:00 ~ 0:04:52 1. Technický bod, zahájení zasedání zastupitelstva

Ze zasedání omluvena: Bláhová.

Starosta upozornil zastupitele, aby si vyměnili podklady rozpočtového opatření č. 5/2014.

Starosta navrhl zařazení bodu č. 3 týkajícího se logistického centra Amazon.

Hlasování o zařazení bodu:

pro – 14

proti – 0

zdržel se – 2 – Dorazil, Švehlová

Občan Kašpaříková: Navrhla bod programu „Podněty občanů“. Zastupitel Dorazil vznesl dotaz k porušování jednacího řádu Zastupitelstva městské části. Navržený bod programu byl osvojen zastupitelem Oprchalem.

Hlasování o zařazení bodu:

pro – 9

proti – 2 – Dynák, Kopecký

zdržel se – 5 – Dvořáček, Foltýn, Jakubec, Krátký, Panáček

Bod byl přijat.

Hlasování o programu jako celku: pro – 16, proti – 0, zdržel se – 0. Program byl schválen.

0:04:52 ~ 0:16:11 2. Rozpočtové opatření č. 5/2014

Původní návrh rozpočtového opatření č. 5/2014 (vč. důvodové zprávy a fotografií). Nový upravený návrh rozpočtového opatření č. 5/2014, o kterém se hlasovalo.

Diskuse: Zastupitel Dorazil: V důvodové zprávě nenašel informaci o tom, že stavba je v dezolátním stavu. Požaduje statický posudek. Starosta jej přerušil a vysvětlil vztah stavebníka a zakázky. Dál se dotázal, zda je zpracována projektová dokumentace osobou s osvědčením v oboru? Starosta: Projekt je od ing. Blažka, není na nej potřeba územní souhlas. Nechce čekat až na září, proto svolal mimořádné zasedání. S posouzením statika se ještě počítá. Je lepší vybudovat schodiště nové. Ing. Gallová (vedoucí stavebního odboru): Je špatné konstrukci nechat a na ni vybudovat nový povrch. Situace je hektická.

Dorazil: Jakým způsobem se schodiště bude opravovat. Jaký bude mít vzhled? Starosta: Pravděpodobně bude celé schodiště zbouráno. Dále hovořili o vzhledu.

Dorazil: Upozornil na to, že opětovně dostali zastupitelé před hlasováním nový materiál o financích, který neměli možnost si prostudovat, proto žádá o shrnutí změn v něm obsažených. Místostarosta Krátký: Budou se provádět nákupy do MŠ, návrh se navyšuje na 50 000 Kč. U MŠ V Aleji – rekonstrukce střechy, zde má nějaké další požadavky městská část a jsou tam nějaké vícepráce. Finance se odebírají z oprav fasády budovy holáseckých a rekonstrukce budovy nenovických hasičů.

Hlasování:

pro10

proti – 0

zdržel se – 5 – Dorazil, Hrdlíková, Kostková, Oprchal, Švehlová

Usnesení bylo přijato.

0:16:11 ~ 0:27:15 3. „CTPark Brno, objekt G1, podání duben 2014“ – zveřejnění dokumentace vlivu záměru na životní prostředí (jedná se o výstavbu Amazonu)


Starosta vyhlásil 5 min. přestávku na pročtení bodu zastupiteli.

Diskuse: Zastupitel Tůma Vznesl protinávrh, aby bylo v usnesení uvedeno „NESOUHLASÍ“, což odůvodnil tím, že zpracovatel nevzal v potaz původní připomínky obce, a zamítl možnost vybudování obchvatu, před samotnou výstavbou Amaznu, čímž potvrdil nezájem dobudování infrastruktury v našem území. Z toho důvodu je třeba vyjádřit nesouhlas se záměrem.

Hlasování pro návrh usnesení: „ZMČ Brno-Tuřany nesouhlasí s dokumentací vlivi na životní prostředí z důvodu zvýšení negativních vlivů na životní prostředí v městské části Brno-Tuřany“

pro – 7

proti – 2 – Blažek, Dvořáček

zdržel se – 7 – Dynýk, Foltýn, Havlátová, Jakubec, Kopecký, Krátký, Panáček

Usnesení nebylo přijato.

Hlasování pro původní návrh: „ZMČ Brno-Tuřany souhlasí s dokumentací za předpokladu, že stavbě bude předcházet připojení na dálnici a obchvat Tuřan.“

pro – 10

proti – 2 – Hrdlíková, Tůma

zdržel se – 4 – Dorazil, Kostková, Oprchal, Švehlová

Usnesení bylo přijato.

0:27:15 ~ 0:28:21 4. Návrhy a podněty občanů

Kašpaříková: Dotaz na pana tajmeníka, zda na městskou část dochází časopis Smart Cities a zda by mohl být dán k dispozici veřejnosti, například do knihovny.

5. Závěr

Comments

comments

1 komentář u 28. ZZMČ 6. 8. 2014

  1. Pingback: Záznam z mimořádného zasedání zastupitelstva na kanále Youtube | Čisté Tuřany, občanské sdružení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *