25. ZZMČ 27. 2. 2014

0:00:00 ~ 0:06:54 1. Technický bod, zahájení zasedání zastupitelstva

Ze zasedání omluven p. Foltýn.

Návrh pana Chvátala na zařazení bodu Vyjádření k aktualizaci Územního plánu města Brna. Starosta: Je již po termínu podání námitek k Aktualizaci Územního plánu. Pan Chvátal na svém návrhu trvá. Návrh programu si osvojil zastupitel Tesař.

Hlasování o zařazení bodu: pro – 16, proti – 0, zdržel se – 0. Bod byl zařazen na program.

Starosta: Technická úprava bodu č. 17 – úprava čísla pozemku.

Hlasování o schválení programu: pro – 16, proti – 0, zdržel se – 0. Program byl schválen.

0:06:54 ~ 0:14:07 2. Námitky členů Zastupitelstva k zápisu z předchozího zasedání Zastupitelstva (bez připomínek)

3. Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva (usnesní nebyla)

4. Dotazy k usnesením z jednání Rady5. Informace o kontrolách provedených výbory Zastupitelstva: kontrolní a finanční výbor

Ing. Panáček: Finanční výbor se zabýval předběžnou kontrolou hospodaření městské části za minulý rok. Jsou tam nějaká doporučení. Výbor se dále zabýval přípravou hospodaření městské části za první období roku 2014.

Ing. Dorazil: Kontrolní výbor požaduje doplnit materiály. Dále zaznělo několik dalších výtek ke smlouvám u zakázek na MŠ Holásecké.

Starosta: Kontrolní výbor dostane materiály, které požaduje. Vysvětlil situaci.

Starosta upozornil, že zastupitelé dostali materiály o dalším postupu ve věci Aktualizace Územního plánu města Brna.

6. Informace o jednáních starosty a místostarosty

Starosta: jednání s pí. Bohuňovskou.

Místostarosta: prosí o případné dotazy.

0:14:07 ~ 0:36:06 7. Návrhy a podněty občanů

– p. Chvátal: pochvala a výtka k vydání Listů (opoždění roznosu v Holáskách). Místostarosta reagoval tak, že je v uzavřených smlouvách s roznosci 5 dnů. Starosta: O tomto tématu můžete debatovat později. Odpovězeno bylo.

– p. Chvátal: k webu, zda by mohla být rychlost vydávání zápisů z Rady stejný, jako při vydávání aktualit o hlasování opozice. V aktualitě jim chybělo stanovisko opoziční strany, zda dostali prostor?

– p. Kašpaříková: dotaz, proč nebyly na vývěskách vyvěšeny materiály Čistých Tuřan k Aktualizace Územníhío plánu? Místostarosta: Nesouhlasil s nadpisem letáku, domnívá se, že by tam měly být košér věci. Kašpaříková: Proč nebyly v aktualitách na webu uvedeny termíny k vyjadřování k Aktualizaci územního plánu. Starosta: V aktualitách termíny byly.

– p. Chvátal: K bodu č. 13 – názvu ulic. Jak došli k názvům ulic? Starosta: Otázkou se zabývala komise výstavby. Ing. Gallová odpověděla, jakým způsobem dochází k názvu ulic. Zapojení veřejnosti se jim v minulosti nepodařilo, tak to berou jako ztrátu času.

– p. Kašpaříková: Na minulém zastupitelstvu vznášela podnět, aby na webu visely podrobnosti, co který odbor má na starosti. Jako příklad dala informace vysící na webu MČ Brno-jih. Tajemník přislíbil, že se s tím pokusí něco udělat.

– p. Chvátal: Dotázal se zastupitelů, zda mají povědomí o tom, co odhlasovala Rada MČ ve věci Aktualizace Územního plánu města Brna.

– zastupitel Dorazil: Odpověděl na dotaz pana Chvátala k vyjádření opozice k tomu, že text opozice nebyl na webu městské části zveřejněn. Starosta si vzal slovo, že rád by prohlášení opozičních zastupitelů zveřejnil na webu, avšak vytáhnul zastupitelstvo z roku 2007, na kterém nebyl bod Podnět občanů. A dále upozornil, že avizoval mimořádné zasedání zastupitelstva.

– p. Chvátal: Poslal na základě výzvy připomínky k Aktualizaci Územního plánu města Brna, avšak stále je zmiňováno, že připomínky poslaly pouze Čisté Tuřany. Ing. Gallová odpověděla, že jeho email spadl do spamu.

– p. Kašpaříková: Upozornila starostu na porušování tiskového zákonu, když nedává prostor opozici. Starosta odpověděl, že právní odbor to pohlídá.

– zastupitel Tůma se hlásil. Starosta upozornil, že jsme v bodě pro občany. P. Tůma odpověděl, že je také občanem. Chce vědět, zda tiskový zákon nebyl porušen již nyní. Starosta: Můžeme na to nechat udělat právní rozbor. Vyjádření opozičních zastupitelů přišlo až po uzávěrce Listů, v příštím vydání to však bude.

– zastupitelka Hrdlíková: Právní rozbor bude vyhotoven do příště? Starosta: Neudělil jsem vám slovo. Každý si udělá obrázek sám. Následně byl dotaz zopakován, po udělení slova. Starosta odpověděl, že bude vyhotoven mohem dříve.

0:36:06 ~ 0:45:00 8. CTPark Brno, objekt G1, oznámení záměru

Usnesení: Zastupitelstvo městské části nesouhlasí se závěrem „Oznámení záměru“, protože záměr nezohledňuje nutné dopravní souvislosti (chybějící připojení na dálnici, obchvat Tuřan,  zkapacitnění stávajících napájecích komunikací, včetně zvýšení propustnosti křižovatek) tak, aby bylo jednoznačně prokázáno, že doprava k objektu CTPark, G1 nezasáhne už tak dopravně přetíženou komunikační síť v Tuřanech.

Hlasování: pro – 16, proti – 0, zdržel se – 0. Usnesení bylo přijato.

9. Návrh obecně závazné vyhlášky o ochraně zeleně v městě Brně

V městské části je touto vyhláškou chráněno 21 ploch zeleně následující plochy zeleně.

Hlasování: pro – 16, proti – 0, zdržel se – 0. Usnesení bylo přijato.

10. Novela obecně závazné vyhlášky o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích

Zastupitelstvo odsouhlasilo vyhlášku, ve které jsou v městské části stanoveny pro volný pohyb psů následující lokality.

Hlasování: pro – 16, proti – 0, zdržel se – 0. Usnesení bylo přijato.

11. Novela obecně závazné vyhlášky Statutárního města Brna o regulaci veřejné produkce hudby

Hlasování: pro – 16, proti – 0, zdržel se – 0. Usnesení bylo přijato.

12. Novela obecně závazné vyhlášky Statutárního města Brna k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při nabízení a poskytování sexuálních služeb na veřejných prostranstvích

Diskuse: P. Kašpaříková se dotazuje na chyby v materiálech, ze kterých není zřejmé, co zastupitelé schvalují.

Hlasování: pro – 16, proti – 0, zdržel se – 0. Usnesení bylo přijato.

0:45:00 ~ 00:50:00 13. Nové názvy ulic

Usnesení: Zastupitelstvo městské části souhlasí s novými názvy ulic: K Jezerům, K Tympflu, Výmlatiště.

Hlasování: pro – 15, proti – 0, zdržel se – 1 – Hrdlíková. Usnesení bylo přijato.14.

Cenová mapa stavebních pozemků č. 10

Hlasování: pro – 16, proti – 0, zdržel se – 0. Usnesení bylo přijato.

15. Bezúplatný převod pozemku p.č. 874/25 v k.ú. Tuřany

Hlasování: pro – 16, proti – 0, zdržel se – 0. Usnesení bylo přijato.

16. Nabytí pozemků p.č. 45/14, 45/15 a p.č. 45/16 v k.ú. Brněnské Ivanovice

Hlasování: pro – 16, proti – 0, zdržel se – 0. Usnesení bylo přijato.

17. Směna pozemků p.č. 2327/2 a p.č. 327/4 k.ú. Slatina za část pozemku p.č. 2329/2 k.ú. Slatina a pozemek p.č. 3532/5 k.ú. Tuřany ve vlastnictví Statutárního města Brna

Hlasování: pro – 16, proti – 0, zdržel se – 0. Usnesení bylo přijato.

18. Směna pozemku p.č. 1318/3 k.ú. Tuřany za pozemek p.č. 1385/4 k.ú. Tuřany ve vlastnictví Statutárního města Brna

Hlasování: pro – 16, proti – 0, zdržel se – 0. Usnesení bylo přijato.

0:50:00 ~ 0:54:57 19. Vyjádření se k upravenému návrhu změny ÚPmB „Aktualizace ÚPmB“


Diskuse starosta, zastupitel Dorazil navrhuje znění usnesení, aby zastupitelstvo souhlasilo se zněním Rady ze dne 6. 2. 2014.

Usnesení: Zastupitelstvo městské části souhlasí se zněním přijatém na 106/VI. schůzi Rady MČ Brno-Tuřamy dne 6. 2. 2014 pod bodem č. 2 k Aktualizaci ÚPmB.

Hlasování: pro – 16, proti – 0, zdržel se – 0. Usnesení bylo přijato.

20 Různé

Diskuse: p. Kašpaříková upozornila na ulomené betony na parkovišti na Tuřanském náměstí.

21. Závěr

Comments

comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *