20. ZZMČ 20. 6. 2013

0:0:00 ~ 0:05:02

1. Technický bod, zahájení zasedání zastupitelstva

– Výměna podkladů rozpočtového opatření č. 8/2013!

– Materiály: zpráva Brněnských komunikací k obchvatu, sbírka SMB na povodně, aktualizace územního plánu, aktualizace cenové mapy

0:05:02 ~ 0:07:43

2. Námitky členů Zastupitelstva k zápisu z předchozího zasedání Zastupitelstva (bez připomínek)

3. Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva (bez připomínek)

4. Dotazy k usnesením z jednání Rady

5. Informace o kontrolách provedených výbory Zastupitelstva: kontrolní a finanční výbor

0:07:43 ~ 0:19:38

6. Informace o jednáních starosty a místostarosty

Starosta: jednání s CTP, lokalita Písníky, Vodní družstvo Balbínův pramen, lokalita Myslivecká, tělocvična Měšťanská, jednání s náměstkem Pospíšilem

Místostarosta: harmonogram kanalizace, jednání s p. Seitlem – DPMB, linka č. 63

0:19:38 ~ 1:13:42

7. Návrhy a podněty občanů

– informace ke kanalizaci na Tuřanské ul., objízdné trasy

– proč není aktualizován harmonogram prací na webu a na úřední desce, kdy bude upraven povrch na Malínské

– bude asfaltka vedoucí od Hanácké na Malínskou vrácena do původního stavu, kde budou zastávky autobusů

– co udělá starosta a zastupitelstvo pro navrácení linky č. 63

– jsou v MHD odečteny náklady na zvýšení tramvajové dopravy

– žádáme o zaslání dokumentů poskytnutých DPMB městské části, najde MČ 2,5 milionu na financování opětovného zavedení linky č. 63

– náklady na 109

– přechod před Sokolovnou

– cedule pozor chodci na Hanáckou, neschůdná krajnice na Hanácké

– měli by se pozvat zástupci firem budující kanalizaci, je možné omezit rychlost v obci v souvislosti s výstavbou kanalizace

– dofinancování linky č. 63

– našel DPMB i jiné úspory, než jen v rušení linek

– návrh na zkrácení trasy linky č. 63 odbočením podél Vaňkovky

– linka č. 59 nečeká na linku č. 40, je možné s tím něco udělat

– v jaké fázi je výstavby křižovatky Popelova/Kaštanová

– podnět na to, aby byly materiály obsažené v bodech č. 5., 6. programu dávány na web MČ ještě před zasedáním zastupitelstva

– měření hluku ve vztahu k letišti

– je rozdíl v tom, co lze vyvěsit na fyzické, a co na elektronické úřední desce

Žádost o hlasování ve věci vystoupení chrlického občana, starosta vyhlásil pauzu na prostudování jednacího řádu.

1:13:42 ~ 1:23:09

7. Návrhy a podněty občanů – pokračování po pauze

– zastupitelstvo odhlasovalo výstup chrlického občana, diskuse výstavby bytovek v lokalitě Ovčírny

– obchvat Tuřan

– tuřanské Listy: výtka na obsah, v Listech není nic ke kanalizaci

– zastupitel Tůma: dar na povodně 15 000 Kč myslíte vážně, bývalé zastupitelstvo hlasovalo o daru ve výši 100 000 Kč, podnět na navýšení daru na povodně min. na částku 200 000 Kč

– obchvat Tuřan, žádost o prověření informace na financování obchvatu z ROPu

1:23:09 ~ 1:37:00

8. Rozpočtové opatření č. 8/2013

Výměna podkladů pro zastupitele, na stránce výdajové se navýšila částka z 332 000 Kč na 1 567 000 Kč.

Důvody: školka U Lípy Svobody, tělocvična na Měšťanské, kanalizace na Malínské, holásecká hasička, dary (požár, povodně)

Diskuse:

– zastupitel Dorazil dal návrh na stažení bodu pro porušení zákona o obcích a jednacího řádu – původní rozpočtové opatření bylo navýšeno o 472 %, během jednání není možné si materiály prostudovat.

Hlasování o stažení bodu:

pro – Dorazil, Hrdlíková, Tůma, Oprchal, Švehlová,

proti – Jakubec, Blažek, Kopecký, Krátký, Dynák, Dvořáček, Havlátová, Panáček

zdržel se – Bláhová, Foltýn, Kostková

Usnesení nebylo přijato. Bod se bude dále projednávat.

– Tůma dotaz na zastupitele Panáčka ohledně navýšení daru na povodně. Tůma: návrh na snížení položky 3399/5194 věcné dary o 100 000 Kč na 140 000 Kč. Starosta Jakubec: Chci Vás upozornit, že z toho platíme důchodcům poukázky a přání. Tůma: a položku 3113/6121 Budova Požární – přístavba tělocvičny snížit o 50 000 Kč na 50 000 Kč.

– Protinávrh starosty Jakubce: Aby zastupitelstvo navýšilo částku na 100 000 Kč z fondu rezerv.

Místostarosta Krátký: Ptá se, když městskou část postihla vichřice a strhlo to věž kostela, jestli ostatní okolní obce přistupovaly k tomuto tak velkoryse, jak navrhuje pan Tůma. Tůma: To nelze srovnávat.

Starosta Jakubec: Rada vycházela z rozpočtových možností, proto navrhla 15 000 Kč.

Hlasování o protinávrhu Jakubce:

Pro: Dvořáček, Dynák, Foltýn, Havlátová, Hrdlíková, Jakubec, Kopecký, Krátký, Panáček, Švehlová, Tůma

Proti: 0

Zdržel se: Bláhová, Blažej, Dynák, Kostková, Oprchal

– dotaz občana: proč byla v MŠ U Lípy Svobody – výměna stropů navýšena částka na 400 000 Kč

1:37:00 ~ 1:38:46

9. Závěrečný účet městské části Brno-Tuřany za rok 2012

– materiál projednávaný na minulém zastupitelstvu (poznámka ČiT: z důvodu jeho neschválení na 19. ZZMČ B-T musel být chvalován opětovně)

10. Prodej pozemku p. č. 1231/2 v k.ú. Brněnské Ivanovice

1:38:46 ~ 2:00:23

11. Různé

– kdy budou Listy ve schránkách, uzávěrka byla 25. 5. 2013- pozvání zastupitelů na školní akademii (26. 6. 2013)

– dotaz na výpověď pedagogů v MŠ U Lípy Svobody, diskuse k tématu MŠ U Lípy Svobody, zřízení logopedické třídy

– potřeba svolání redakční komise a vysvětlení celé situace občanům

– informace o propuštění pedagogů poskytnuté novou ředitelkou p. Bartlovou

– dotaz pana Dorazila na datum vytvoření logopedické třídy a data výpovědi zaměstnanců

– Tůma dotaz na důvody zřízení logopedické třídy (kolik je hlásících se dětí)

12. Závěr

Comments

comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *