„Námitka se zamítá,“ zní z Magistrátu města Brna k aktualizaci územního plánu

008. 6. 2014 – V únoru tohoto roku podali za naši městskou část dva zástupci veřejnosti námitky k Aktualizaci územního plánu města Brna. Vypořádání námitek na webu města zatím nenajdete. Zpřístupnili je však zastupitelé ze Strany Zelených.

Stručně si připomeňme naše postoje:

nesouhlas s navyšováním výstavby (stavby bytovek), chci zachovat PP Holásecká jezera, upozorňuji na ignorování překračování limitů hluku a škodlivin v ovzduší, chráním městskou část proti dalším billboardům, zastávám se rodinných domů v Holáskách na Vinohradu, zastávám se zeleně

připomínkoval území Holásek – Vinohrad, U potoka, za zachování PP Holásecká jezera, nesouhlas s bytovou výstavbou

Vypořádání námitek si můžete stáhnout a přečíst zde. Jen doplníme, že nám byly zamítnuty veškeré námitky.

 • Vypořádání námitek Hany Kašpaříkové
 • Vypořádání námitek Martina Chvátala

 

Napište zastupitelům města Brna!

Byli bychom rádi, kdybyste slušně napsali zastupitelům města Brna, kteří o aktualizaci územního plánu budou rozhodovat v úterý 17. 6. 2014 na Nové radnici na Dominikánském náměstí, svůj názor. Pro usnadnění jsme Vám připravili pár bodů, které vyplývají z vypořádání našich námitek. Ke kontaktování zastupitelů můžete využít nový webový portál http://www.mamlepsiplany.cz/.

 • Aktualizace územního plánu plošným navýšením indexu podlažních ploch (intenzita využití plochy) v celé městské části nezohledňuje dopravní rizika v území, jde zejména o kapacitu křižovatek, občanskou vybavenost, plochy pro každodenní volnočasovou aktivitu. Tento postup je nebezpečný například z hlediska toho, že některé křižovatky již nepojmou další nárůst dopravy vyvolaný nadměrným zastavěním území. Výstavbu bytů zajistí soukromý investor, náklady na výstavbu komunikací pak většinou ponese město, které na to nebude mít finance (viz například nerealizovaný obchvat Tuřan, výstavba bytovek na hranici Tuřan/Chrlic Ovčírny).

Dosud se změna indexu podlažních ploch musela hodnotit ke konkrétní lokalitě zvlášť, a posléze o tom zvlášť jednat. Do tohoto procesu vstupovali běžně vlastníci pozemků a občanská sdružení. Touto aktualizací byl celý proces urychlen a v územním plánu se tak objeví maximalistické varianty, které při jejich realizaci město naprosto ochromí.

Tento velký zásah do územního plánu je způsoben rozsudkem Nejvyššího správního soudu, který sdělil, že index podlažních ploch není směrnou částí územního plánu, ale že je závazný, a musí být striktně dodržován.

Postup, který byl zvolen, způsobí legalizaci záměrů, které město Brno v předchozích obdobích u soudu prohrálo.

Magistrátní úředníci nám k tomuto sdělili, že index podlažní plochy byl v některých lokalitách dle platného územního plánu snížen. Posuzováno to bylo údajně individuálně, na základě konkrétních námitek. My jsme podali taktéž individuální námitky – např. k Vinohradu, Malínská, Písníky. Všechny tyto nám byly zamítnuty.

 • V rámci aktualizace jsme požadovali snížení indexu podlažních ploch v lokalitě Vinohrad v Holáskách. Vlastníci pozemku dlouhodobě upoizorňují na to, že nechtějí, aby na jejich pozemcích stály bytové domy. Přitom se v létě připomínkované aktualizaci i přes nesouhlas vlastníků a přes zadaný regulační plán index podlažních ploch, a tudíž i výška zástavbym zvyšloval. V rámci aktualizace jsme tedy požadovali snížení indexu na 0,5 a opírali jsme se o oponentní posudek ing. arch. Mužíka (ke stažení zde: http://www.cisteturany.cz/studie/obytny-soubor-holasecka-jezera/), který byl navíc zadán magistrátem, a který jasně deklaruje to, že index vyšší než 0,5 je naprosto nevhodným.
V době, kdy se již pořizoval pro lokalitu Vinohrad regulační plán, byl přesto v území opětovně navyšování index podlažních ploch

V době, kdy se již pořizoval pro lokalitu Vinohrad regulační plán, byl přesto v území opětovně navyšování index podlažních ploch

 • V aktualizaci se objevil nový pojem „rekreační park“. Tento pojem byl napasován i Holásecká jezera, která jsou dle zákona o ochraně přírody a krajiny (č. 114/1992 Sb.) zvláště chráněným územím v kategorii přírodní památka. Ze zákona tedy jasně vyplývá, že se v nich nesmí nic stavět. Přesto se město Brno snaží prostřednictvím územního plánu vpasovat následující záměry: V rekreačním parku je můžené umístit stavby a zařízení pro odpočinek a zábavu, můsí však být zachována převaha ploch zeleně.

Toto je však v přímém rozporu se zákonem, protože do chráněných území nesmí být zasahováno výstavbou, která by ohrozila předmět ochrany území. Jsme v kontaktu s orgány ochrany přírody (odbory životního prostředí kraje a města) a spolupracujeme s nimi na možnosti umístění vybavení v území (např. naučnou stezku). K tomu však nepotřebujeme změnu územního plánu a zařazení území do kategorie rekreační park.

Z odůvodnění zamítnutí naší námitky vyplývá, že je zařazení přírodní památkayHolásecká jezera do kategorie rekreační park naprosto nesmyslné již z toho důvodu, že zákon o ochraně přírody a krajiny nedovolí výstavbu objektů. Přesto se může stát, že nekompetentní úředník stavbu povolí.

Obdobnou námitku – vyřazení zvláště chráněného území PP Holásecká jezera a Rájecká tůň zaslala i naše městská část a Jihomoravský kraj, jakožto orgán ochrany přírody a krajiny. Přesto vyslyšena nebyla.

"Bublinkami" zaznačená nová kategorie "rekreační park", která může v budoucnu ohrozit tuto lokalitu

„Bublinkami“ označená nová kategorie „rekreační park“, která může v budoucnu ohrozit Holásecká jezera

 • Upozornili jsme magistrát na to, že ve výkrese změn není v lokalitě Písníky v Holáskách změna využití území vyznačena, a že tak dochází k zásadnímu pochybení. Vlastníci pozemku si tak nemuseli všimnout toho, že se na jejich pozemcích a v přilehlém okolí navyšuje index podlažních ploch.

  Na chyby jsme již upozorňovali na veřejné debatě dne 28. 1. 2014 pořádané NESEHNUTÍm

  Na chyby jsme již upozorňovali na veřejné debatě dne 28. 1. 2014 pořádané NESEHNUTÍm

 • Veliký paradox a poukázání na to, jakým způsobem přistupuje magistrát k názoru veřejnosti a vlastníků menších výměr pozemků je případ zamítnuté námitky směřující k zachování zeleně na Brněnské průmyslové zóně – Černovická terasa.

Zatupitelstvo na město poslalo námitku s požadavkem zachování pásu zeleně podél plánovaného nového sjezdu z dálnice. My jsme tuto skutečnost do svých námitek promítli taktéž. V navržené změně se totiž byly plochy zakomponovány na plochu pro průmysl a komerční vybavenost.Magistrát však naši námitku zamítl s odůvodněním: „Ponechání zbytkové plochy městské zeleně (veřejné) není účelné ani z hlediska využití, zejména však z hlediska údržby.“

V závěru odůvodnění však uvedl, že v rámci dohodovacího řízení s městskou částí byly zohledněny místní zájmy městské části Brno-Tuřany, a za těchto okolností bude pás zeleně ponechán.

Nastala tedy situace, kdy totožnou námitku na jedné straně magistrát zamítl a na druhé straně povolil.

Likvidace zeleně na Černovické terase - podklad pro zastupitele

Likvidace ploch pro zeleň na Černovické terase – podklad pro zastupitele městské části Brno-Tuřany

 • Taktéž jsme se snažili jít cestou návrhů a pozitivních změn v území. Veškeré naše snahy tímto směrem však byly zamítnuty s odůvodněním, že nejsou předmětem této aktualizace a odkazují nás na jiné běžící aktualizace, v rámci kterých můžeme návrhy podávat. Z tohoto je zřejmé, že ani na veřejném projednání nebyla veřejnost dostatečně srozuměna s tím, co vše může navrhovat či namítat. Taktéž z toho vyplývá, že celá aktualizace je naprosto nepřehlednou, což potvrzují i chyby, na které jsme při pročítání několika set stran textu a mapových příloh nalézali.

Jak tedy naformulovat email zastupitelům?

Třeba takto s tím, že inspirovat se v tématech můžete výše.

http://www.mamlepsiplany.cz/

http://www.mamlepsiplany.cz/

 

Comments

comments

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *