Vitality Centrum v Holáskách

Územní rozhodnutí a stavební povolení pozbylo platnosti k lednu 2015, práce na projektu nebyly zahájeny, tudíž v dohledné době nemůže být výstavba bez platných povolení ani realizována.

Druh a účel umisťované stavby: Areál Vitality centra má sloužit pro relaxaci návštěvníků po saunových a masážních procedurách. Součástí areálu jsou centrální budova, zahradní část s dalšími účelovými drobnými venkovními objekty a sadovými úpravami.

Lokalita: pozemky při ulici U Potoka, v okolí Rybárny

„Vitality centrum“ při ulici U Potoka

Záměr investora: Součástí stavby bude hlavní budova, odpočinkový pavilon, podzemní sauna, srubová sauna, bazén, vířivý bazén, sklad zahradního nábytku a nářadí, trafostanice.

Žadatel: Ing. Zbyněk Raždík, Střelice

Vyvěšené dokumenty: Rozhodnutí o umístění stavby (územní rozhodnutí č. H/2/2010)

Perličky a zajímavoti:

  • Hlavní budova s max. půdorysnými rozměry 25,1 × 18,6 m s max. výškou hřebene 12 m.
  • Souvisejícími objekty budou krom příjezdových komunikací také oplocení dětského hřiště, přičemž oplocením bude odděleno stávající dětské hřiště na pozemku parc. č. 2350 od nově budované komunikace (požadavek MČ), sadové úpravy (požadavek MČ), neprůhledné oplocení areálu, informační zařízení v podobě nápisů na objektu, 3 vlajkových stožárů 12,5 m vysokých a informační tabule, dále pak studna aj.

Situace stavby z DUR

Kde se záměr VITALITY CENTRUM projednával?

Rada městské části Brno-Tuřany

Usnesení z 101/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 16. 6. 2010: Rada bere na vědomí podání Ing. Miloslava Blažka, Brno ve věci plánované výstavby Vitality centra v Holáskách a požaduje toto podání předložit Zastupitelstvu na jeho 25/V. zasedání v bodě Návrhy a podněty občanů. (bod 2.3)

Usnesení z 105/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřamy ze dne 28. 7. 2010: Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací s Ing. Zbyňkem Raždíkem týkající se darování budoucí příjezdové komunikace na pozemcích p.č. 2350, 2351, 2352, 2353, 2356, 2357, 2358, 2393 a 2402 v k.ú. Holásky městské části Brno-Tuřany. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě darovací je uveden v příloze č.2 zápisu.

Usnesení z 34/VI. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 14. 12. 2011:

Rada souhlasí s umístěním informačního zařízení pro VITALITY CENTRUM na pozemek p.č. 2357, k.ú. Holásky. (bod 10.)

Rada souhlasí s vydáním stavebního povolení na stavbu příjezdové komunikace k Vitality centru ( SO 001 – příjezdová účelová veřejná komunikace) za podmínek stanovených ve smlouvě o smlouvě budoucí č. 11-07-01 ze dne 2. 3. 2011 uzavřené mezi MČ Brno – Tuřany a stavebníkem. (bod 11.)

Zastupitelstvo městské části Brno-Tuřany

Usnesení z 25/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřamy ze dne 24. 6. 201o: doporučuje zřízení věcného břemene k pozemkům p.č. 2355 a 2356 k.ú. Holásky spočívajícího ve vedení vodovodu a kanalizace těmito pozemky pro stavbu Vitality centra – Holásky za podmínky dohody s nájemci pozemků ohledně zásahu do pozemků.

Comments

comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *