Vyjádření k říjnovému oznámení záměru

Prosím pozor, řízení bylo ukončeno!

Vyjádření Čisté Tuřany, občanské sdružení

ČiT žádají uložení zpracování dokumentace EIA.

 • žádají vyčíslení nárůstu počtu vozidel na silnicích procházejícíh městskou částí v době výstavby, v době zahájení provozu a v době 20 let od uvedení do provozu, žádají vyčíslení násrustu všech škodlivých vlivů a vypracovat k nim zhodnocení zdravotních rizik, žádají o kapacitní posouzení křižovatek Tuřanka/Řípská a Hanácká/Pratecká/Špirkova ve výše uvedených intervalech
 • žádají zahrnutí demolice budov do procesu EIA
 • žádají o odstranění nedostatku – nezveřejnění dopravního posouzení křižovatky, nelze se tak informovaně k posouzení vyjádřit
 • v opatřeních není zahrnuta úprava křižovatky Řípská/Tuřanka, žádají nápravu
 • v opatřeních chybí údaje o počtech pokácených a vysázených dřevin, žádají nápravu
 • žádají biologické hodnocení zpracované dle § 67 zákona o ochraně přírody a krajiny, upozorňují na výskyt chráněných živočichů
 • v dokumentaci není řešeno, co s přebytečnou zeminou
 • navrhují řešení retence zasakováním dešťových vod v povrchové přírodní nádrži
 • požadují vysvětlení rozporu v počtu pracovních míst, požadují určení přesného počtu vzniklých pracovních míst
 • žádají zahrnout městskou část za dotčený orgán

Vyjádření Městské části Brno-Slatina
Městská část se záměrem nesouhlasí. Důvody:

 • záměr bude mít vliv na NPP Stránská skála
 • záměr není v souladu s existující zástavbou, ani s probíhající výstavbou Slatiny-Zeleného města, dojde ke zvýšení hlukové zátěže směrem k budované bytové výstavbě
 • zvýšení dopravního zatížení bude mít negativní dopad na zdraví obyvatel, kapacita a stav dopravní infrastruktury nepojme zvýšení dopravního zatížení v navrhovaném rozsahu
 • záměr je v rozporu s Územním plánem města Brna
 • imisní zatížení způsobené provozem bude mít negativní dopad na obytnou část, zejm. ulice Vlárská, Langrova a Lučiny,  také na oblast tzv. Slatinských kasáren (projekt Slatina – Zelené město)

Vyjádření České inspekce životního prostředí

 • z hlediska ochrany ovzduší nemají připomínky, dokumentace obsahuje všechny náležitosti
 • doporučují srážkové vody přednostně zasakovat, případně přepad odvádět do dešťové kanalizace

Vyjádření České společnosti ornitologické

 • mají dokladovaný z let 2011-2013 výskyt zvláště chráněných druhů živočichů (dle v. č. 395/92 a z. č. 114/92 Sb.) : koroptev obecná, ťuhýk obecný, bramborníček černohlavý, bramborníček hnědý; dále se v území vyskytují poštolka obecná, vlaštovka obecná a jiřička obecná; nebo zástupci řádu letouni a silně ohrožený křeček polní.
 • požadují provedení komplexnějšího zoologického průzkumu, vč. podrobného průzkumu budov a hald se zřetelem na netopýry
 • pro realizaci záměru bude třeba požádat i výjimku, požadují úpravu harmonogramu prací a návrh kompenzačních opatření – vytvoření náhradních stanovišť pro ohrožené živočichy, upravení managementu péče o zeleň

Vyjádření společnosti IMOS development, a.s.

Společnost IMOS se záměrem nesouhlasí:

 • hluková studie nezohledňuje provoz stávající železnice; je posuzována pouze do výšky 10 m, přičemž 6 NP jejich bytových domů dosahují výšky 18,065 m nad terénem; v hlukové studii nejsou zahrnuty výrazné tónoví složky (tzv. pípání), které vydávají tahače
 • oznámení se nezabývá světelným znečištěním, nejsou navržena opatření na eliminaci světelného znečištění, nebyla provedena studie světelného znečištění
 • požadují zastřešení celé manipulační a parkovací plochy při SV straně objektu G1, na základě tohoto opatření přepracovat hlukovou studii; zavázat stavebníka podmínkou měření hluku v místě bytových domů před výstavbou a po výstavbě před kolaudací

přílohy k vyjádření: příloha – seznam nemovitostí, příloha – rozhodnutí 1.část, příloha – rozhodnutí 2. část, příloha – půdorys, bokorys

Vyjádření Městské části Brno-Tuřany

 • sdělují, že záměrem bude dotčena i městská část Brno-Tuřany, zejména dopravou
 • žádají, aby byli zahrnuti k dotčeným městským částem
 • nesouhlasí se záměrem, a to do doby vybudování přímého napojení celé lokality BPZ – ČT na dálnici D1 a vybudování obchvatu Tuřan (pozn. red. BPZ – ČT = brněnská průmyslová zóna Černovická terasa)

Vyjádření Ing. J. Parolka, člena Rady Jihomoravského kraje

 • kraj posoudil oznámení záměru a na základě požadavků odboru dopravy požaduje posuzování EIA
 • požaduje doplnit opatření pro zajištění ochrany průjezdných úseků silnic II. a III. třídy, zejm. v MČ Brno-Tuřany, Brno-Slatina
 • požaduje doplnit řešení dopravní obsluhy (návozu zboží) po železnici, popř. odůvodnit nevyužití železniční infrastruktury
 • úpravu stávající křižovatky silnice III/15286 v ul. Tuřanka a místní komunikace v ul. Řípská je nutné projednat s vlastníkem a majetkovým správcem silnice III/15283

Vyjádření Krajské hygienické stanice JMK

KHS souhlasí se záměrem:

 • oznámení splňuje požadavky pro možnost vyhodnocení předpokládaných vlivů záměru a jeho provozu na životní podmínky a zdraví lidí a odhad zdravotních rizik
 • záměr nebude mít pravděpodobně významný vliv na imisní zátěž ovzduší a významněji neovlivní hlukovou zátěž dotčeného území
 • KHS netrvá na úplném posouzení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb.

 

Comments

comments

3 komentáře u Vyjádření k říjnovému oznámení záměru

 1. Pingback: Vyjádření k záměru výstavby logistického centra Amazon | cisteturany.cz

 2. Moje vyjádření napsal:

  To jak se nakládá s životem občanů naší městské části se dá přirovnat k genocidě. Nepomůže nic, všechno konání našich tzv. zastupitelů je proti občanům, kteří zde musí bydlet a nemají možnost se oddělit 2m ploty od okolí. Začíná to nemožností kvůli hustotě dopravního provozu přejít komunikaci a končí hlukem z letiště když si tam dokazují !žáci! piloti své dovednosti, soboty a neděle jsou k tomu účelu nejlepší.
  Já, která zde bydlím skoro 44 let se už nedočkám žádného obchvatu, moje děti zde vyrůstaly za řevu stíhaček, aspoň je neohrožovaly na silnicích, vy mladí zde teď budete vychovávat další generaci a myslím, že se zde zase léta nic nezmění, protože město Brno o, které se Magistrát zajímá končí viaduktem dál je to průmyslová zóna.

  Tam je jenom zajímá kolika firmám to podá na podnose a kolik tzv podnikatelů je poklepe po ramenou. Jestli to bude Amazon nebo někdo jiný je jim jedno.
  Mělo by se vypsat referendum jako to dělají jiná města a dát na názor občanů, to by naše zástupce, ale neuspokojilo. Přeji si klid a ten mi v Tuřanech nehrozí, spíš čekám kdy nám od těch 100 a 100 kamionů začnou naše domy padat na hlavu
  Vašková Zdena

 3. Pingback: Tiskové prohlášení: Záměr o výstavbě logistického centra Amazon byl nově oznámen, mezitím se však staví | Čisté Tuřany, občanské sdružení

Napsat komentář: Moje vyjádření Zrušit odpověď na komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *