Vyjádření k lednovému oznámení záměru

Prosím pozor, řízení bylo ukončeno!

Vyjádření Čisté Tuřany, občanské sdružení

ČiT žádají uložení zpracování dokumentace EIA a také

 • jasné definování kapacity parkoviště pro osobní automobily o rozloze přes 90 000 m2 – počty se liší o stovky (min. 1100, 2100 a více)
 • nesoulad s územním plánem ve vztahu k výstavbě bytového komplexu “Slatina – Zelené město”, požadavek na preciznější zhodnocení kumulace vlivů
 • městská část Brno-Tuřany opětovně není zahrnuta v dotčeném území, osobní doprava v Tuřanech je v oznámení záměru řešena pouhým konstatováním, že přes Tuřany se jezdit nebude, požadavek na vyčíslení nárůstu dopravy a vyhodnocení rizik na zdraví (polétavý prach, benzo[a]pyren aj.)
 • absentuje informace o vytápění objektu
 • požadavek na vytvoření nádrže na vodu na zadržování dešťové vody, nikoliv přímý odtok do kanalizace
 • požadavek na posouzení vhodnosti výsadby jehličnanů
 • upozornění na odstranění údajů o nadlimitních hodnotách znečištění ovzduší
 • nezveřejnění celého dokumentu dopravního posouzení křižovatek a komunikací, na základě kterého se mají realizovat opatření na zlepšení stavu dopravního zatížení
 • požadavek na prověření, zda emise z parkoviště nebudou s ohledem na převládající směr větru odváty do bytového komplexu “Slatina – Zelené město”
 • požadavek na vyhotovení hydrogeologické studie, zda záměr přesahující plochu 215 000 m2 nenaruší kvalitu artézských vod, či nemůže dojít ke kontaminaci zdroje pitné vody
 • požadavek na vyhodnocení četnosti spojů městské hromadné dopravy, nesoulad v uváděných hodnotách
 • požadavek, aby byla městská část Brno-Tuřany informována o dalším postupu

Vyjádření Městské části Brno-Slatina

Městská část se záměrem nesouhlasí. Důvody:

 • oznamují, že z posouzení propustnosti 4 křižovatek vyplývá, že 2 křižovatky nebudou vyhovovat (Při výpočtech bylo pracováno s údaji 1 000 parkovacích míst a 100 nákladních automobilů denně. Naše pozn.: V záměru je uvažováno s 2 000 parkovacími místy a 360 nákladními automobily.)  a namítají, že údaje uvedené v záměru týkající se dopravy neobsahují reálné údaje a neodpovídají skutečnému stavu.

Vyjádření Městské části Brno-Tuřany

Rada městské části nesouhlasí se závěrem „Oznámení záměru“. Důvody:

 • záměr nezohledňuje nutné dopravní souvislosti (chybějící připojení na dálnici, obchvat Tuřan, zkapacitnění stávajících napájecích komunikací, včetně zvýšení propustnosti křižovatek) tak, aby bylo jednoznačně prokázáno, že doprava k objektu CTPark, G1 nezasáhne už tak dopravně přetíženou komunikační síť v Tuřanech.

Po termínu ještě zaslal stavební odbor výpis z usnesení Zastupitelstva městské části, které je totožné s usnesením Rady městské části.

Vyjádření České inspekce životního prostředí

 • z hlediska ochrany ovzduší se záměrem souhlasí
 • z hlediska ochrany vod: jelikož se jedná o rozsáhlé území (celková plocha území je cca 215 500 m2) a realizací záměru dojde k zastavění cca 87 % této plochy, doporučují zasakovat větší podíl srážkové vody než 60 % a minimalizovat či zrušit odvádění srážkových vod jednotnou kanalizací.

Vyjádření společnosti IMOS development, a.s.

Společnost IMOS se záměrem nesouhlasí.

Další vyjádření máme k dispozici, ale pro stažení záměru jsme je již zde nezpracovali. V případě, že o ně máte zájem, rádi Vám je poskytneme.

Comments

comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *