Holásecká jezera

Ze současnosti

V současné době probíhá výběrové řízení na zpracovatele projektu revitalizace Holáseckých jezer. V průběhu let 2017 – 2018 probíhá roční biologický monitoring.

Dále jsme vyvolali jednání, v rámci kterého bylo dohodnuto, že do poloviny roku 2018 nechá Odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje zpracovat podrobné dendrologické posouzení dřevin v přírodní památce Holásecká jezera.

Trocha historie

1. Projektová dokumentace A.KTI (2007)

V roce 2007 společnost Ing. Zlatušky A.KTI zpracovala za poměrně vysokou částku (údajně 2 mil. Kč?) projektovou dokumentaci „Revitalizace přírodní památky Holásecká jezera“. Plánovaná revitalizace však byla velice nákladná a město Brno ji nemělo z čeho hradit. Navíc byly navržené úpravy, např. vybudování obtokového ramene, nerealizovatelné.

Projekt revitalizace A.KTI

V červenci 2010 vznikl při MMB Referát územního systému ekologické stability, který se ujal přípravy nové dokumentace – studie, jejíž zpracování se ujal ATELIER FONTES. Hned na prvním výrobním výboru se zjistilo, že se k celému území nikdo nehlásí – byť je vlastníkem pozemků Statutární město Brno – neví se, kdo je majitelem díla. Od pí. Ing. Černé z Oddělení vodního hospodářství vzešlo, že by se dílo  mělo nejprve zlegalizovat, tj. prohlásit jako tzv. nalezené vodní dílo. Bylo přinejmenším s podivem, že se tímto zásadním problémem již nezabýval Ing. Zlatuška. Ještě podivnější však bylo, že na základě projektové dokumentace ing. Zlatušky bylo vydáno stavební povolení. V té době úředníkům zřejmě nevadilo, že nemají Holásecká jezera vlastníka.

2. Studie „Plán revitalizace Holáseckých jezer“ (2012)

V roce 2012 probíhala celková úprava projektu Ing. Zlatušky, kterou získal prostřednictvím výběrového řízení ATELIER FONTES Ing. Havlíčka (za desetinovou cenu cca 200 tis.). Cílem je revitalizace, která bude rozdělena do dvou částí – a to investičních a neinvestičních.

V dubnu 2012 nám přišla pozvánka na účast na výrobních výborech pořádaných MMB k akci „Plán revitalizace Holáseckých jezer“. Pozvání jsme přijali a zúčastnili se 3 proběhlých výrobních výborů:

Na podzim 2012 byl plán revitalizace hotový a obsahoval dvě části – neinvestiční a investiční část.

V té době se v území nacházely dřeviny, které byly ve špatném zdravotním stavu. U některých hrozil pád. Proto během podzimu 2012 (listopadu) probíhaly kácecí práce. Ke kácení byly vytipovány nepůvodní dřeviny. Mnoho dřevin bude v území využito pro další úpravy. (Neinvestiční část plánu revitalizace.)

Investiční akce jsou naplánovány do budoucna. Budou spočívat v úpravě propustků a dalších technických zařízení, ve vybudování litorálů (mělké příbřeží) a taktéž bude v malé míře manipulováno se sedimenty. S odtěžením sedimentů se dle studie v dohledné době (cca 30 let i dýl) nepočítalp. Důvodů bylo více – prvním je vodohospodářského hledisko – území zvládne odvod stoleté vody. Z rybářského hlediska a z hlediska ochrany přírody sedimenty též nevadí. Neméně důležité bylo to, že těžbu, odvoz a skládkování sedimentů nikdo nezaplatí (pohybujeme se v milionových částkách), zejm. když k tomu není nakloněn žádný z výše uvedených důvodů.

Jak bude území dle studie vypadat?

Ing. Florová navrhla území rozčlenit do třech zón. Toto členění vyplývá z požadavků ochrany přárody a zájmů rybářů a místních občanů.

Zonace území PP Holásecká jezera

Zóna rekreační bude určena obyvatelům a rybářům. V této bude vedena naučná stezka.

Zóna přírodně-rekreační bude určena jak lidem, tak přírodě. Pohyb v ní bude do jisté míry usměrněn. Pozitivem bude to, že tato zóna bude poskytovat zdroj informací o fungování člověka a přírody o jejich vzájemném působení.

Zóna přírodní bude sloužit výhradně přírodě a bude do ní zamezen vstup obyvatel a rybářů prostřednictvím přírodních materiálů.

Plán revitalizace Holáseckých jezer ke stažení.

3. Plán péče přírodní památka Holásecká jezera (2015)

V roce 2014 Krajský úřad Jihomoravského kraje zahájil pořízení nového plánu péče o přírodní památku. Náš spolek byl přizván ke konzultacím. Plán péče je pořizován ze zákona.

Plán péče Holáseckých jezer ke stažení.

4. Vznik tůní

V září 2013 zpracoval ATELIER FONTES s.r.o. projektovou dokumentaci k vybudování tůní podíl pravého břehu Roučkova jezera. Tůně byly vybudovány na parcele č. 2195 v k. ú. Holásky ještě téhož roku. Tůně byly nazvány písmeny A, B, CI, CII, D a E.

5. Aktivity spolku Čisté Tuřany

Od roku 2014 jsme pořádali v Holáseckých jezerech řadu aktivit – odborné exkurze zaměřené jak na živočichy, tak na celkový biotop, odstraňování starého plotu, jarní úklid odpadků a vzdělávací hry pro děti a širokou veřejnost.

Od roku 2016 přednášíme v Holáseckých jezerech studentům Mendelovy univerzity.

V roce 2016 jsme se zapojili na záchranném transferu živočichů při nelegální činnosti – vykopané díry na louce sloužící k vybudování plotu.

Informace k našim výše uvedeným aktivitám naleznete na našem webu v aktualitách a fotogalerii.

 6. Úniky škodlivých látek do Holáseckých jezer (2016)

V lednu 2016 oznámili občané městské části, že voda v Holáseckých jezerech zapáchá a má modrou azurovou barvu. Od té doby jsou jezera pod drobnohledem. Náš spolek volal na podnět občana hasiče k jezerům v dubnu 2017. S hasiči jsme domluvili odběr vzorku, který prokázal čerstvou kontaminaci ropnými látkami – motorovou naftou.

Protokoly ke stažení:

 7. Schválení investičního záměru „Revitalizace Holáseckých jezer“ Radou města Brna (2016)

V květnu 2016 Rada města Brna schválila investiční záměr revitalizace, čímž dala pokyn, aby byly učiněny kroky k chystání projektu. Peníze však vyčleněny nebyly.

Investiční materiál ke stažení.

 8. Posouzení kvality a složení vody a sedimentů v Holáseckých jezerech (2016)

V průběhu srpna až září 2016 probíhalo v Holáseckých jezerech hodnocení kvality a složení vody a sedimentů a vyhodnocení vlivu sedimentů na kvalitu vody a na rybí obsádku. Projekt byl zadán spolku Flos aquae z.s.

V prosinci byly výsledky prezentovány na Magistrátu města Brna zástupcům dotčených orgánů a zástupcům městské části. Náš spolek byl k prezentaci také přizván.

Prezentace ke stažení.

9. Analýzy a posouzení vzorků sedimentů z Holáseckých jezer z hlediska využití na zemědělském půdním fondu (2017)

V roce 2017 zadal Magistrát města Brna firmě Ekologické audity a posudky s.r.o. odběry, analýzy a posouzení vzorků sedimentů z Holáseckých jezer z hlediska využití na zemědělském půdním fondu, na povrchu terénu na terénní úpravy a uložení na skládku. Tato analýza bude sloužit jako podklad k provedení odbahnění Holáseckých jezer.

Závěrečná zpráva ke stažení.

10. Projekt NETLAKE Citizen science (2017)

V roce 2017 se spolek Čisté Tuřany zapojil do projektu NETLAKE Citizen science. Vznikl badatelský deník, který zaznamenává naměřená data, která jsou momentálně zpracováván v centrále v Nizozemí.

11. Roční bioligický monitoring ( 2017 – 2018)

Magistrát města Brna zadal na podzim zpracování ročního biologického monitoringu, který má za úkol vypracovat biolog Vilém Jurek.

Holásecká jezera jako předmět zájmu odborníků a studentů

  • CHLADIL: Historické zhodnocení a současný význam Holáseckých jezer jako centra biodiverzity (2009, bakalářská práce)
  • CHLADIL: Biodiverzita vybraných bioindikačních skupin bezobratlých v oblasti Holáseckých jezer (2011, diplomová práce)
  • GREGOROVÁ JURÁKOVÁ: Revitalizace segmentu údolní nivy řeky Svitavy na jižním okraji Brna (bakalářská práce, zejm. příloha)
  • GREGOROVÁ JURÁKOVÁ: Zhodnocení vývoje a funkčnosti vytvořených tůní, zimovišť a mikrobiotopů pro xylofágy u Holáseckých jezer (2016, diplomová práce)

Články k tématu:

Webové stránky k odbahnění jezer:

 

Comments

comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *