Bytový dům na Hanácké

Záměr výstavby bytového domu na ulici Hanácká soukromým investorem panem Španělem.

Původní návrh do územního řízení

Bytový dům nepodsklepený s 9 bytovými jednotkami v druhém a třetím nadzemním podlaží. V přízemý byla navržena prodejna studené kuchyně a průjezd do dvora, který měl být zpevněn na parkoviště pro 15 parkovacích stání. Výška hřebene bytového domu měly být 13,6 m. Před domem mělo být vubudováno podélné parkovací stání pro zásobování prodejny.

 

Připomínky Čistých Tuřan

S výstavbou souhlasíme za podmínky, že budou zohledněny níže uvedené připomínky, které budou zapracovány do projektu:

  • Objekt bude mít souměrnou sedlovou střechu (shodný sklon směrem do náměstí i do vnitrobloku) s místně obvyklým sklonem (cca 40°) bez vysoké podezdívky (ve svislém řezu budou střešní roviny a stropní konstrukce podlaží pod podkrovím tvořit rovnoramenný trojúhelník),
  • vnitroblok bude upraven pro pobyt obyvatel domu, bude osázen stromy a místy pro vsakování dešťové vody,
  • nebude znehodnocena alej na Tuřanském náměstí formou pokácení dřeviny rostoucí mimo les,
  • BD nebude hmotově konkurovat monumentální budově bývalého kláštera (dnešní radnice), bude snížen o 1 podlaží.

Odůvodnění našich připomínek: Tuřany jsou historická obec s dobře dochovaným jádrem – Tuřanským náměstím. S ohledem na ochranu krajinného rázu (odkazujeme na § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) se domníváme, že novostavby i stavební úpravy existujících objektů by měly ctít charakter dochované zástavby.

Navržený BD využívá architektonických prvků, které jsou v lokalitě nepůvodní a nežádoucí

  • nadsazení střechy (vysoká střešní nadezdívka podkrovního podlaží)
  • nesouměrná střecha (rozdílné sklony střešních rovin do Tuřanského náměstí a do vnitrobloku
  • nízký sklon střešní roviny (směrem do vnitrobloku je navržena střecha se sklonem výrazně menším, než je v místě obvyklé)
  • výška objektu neodpovídá měřítku místa – centrum Tuřan je tvořeno dominantami kostela Zvěstování Panny Marie a bývalého kláštera (dnes radnice) a dále množstvím měřítkově mnohem menších staveb, které svým drobným měřítkem vytváří kontrast a dávají tak vyniknout monumentalitě poutních míst kostela a bývalého kláštera

Dále objekt, tak jak je navržen, nerespektuje IPP stanovené v Územním plánu města Brna.

Lípy na Tuřanském náměstí jsou důležitou součástí celku – lipové aleje, která vytváří charakter Tuřanského náměstí, pokácení jedné z řady lip by mělo zásadní vliv na vnímání aleje jako celku.

Ve věci využití celého dvora jako parkoviště: Při takto navržených úpravách nezbývá místo pro oddych obyvatel BD, pro zeleň a pro přirozené vsakování dešťové vody.

 

Upravený návrh

Došlo k úpravě projektu a dle pokračujícího územního řízení má bytový dům obsahovat 6 bytových jednotek a 9 parkovacích stání. Výška hřebene tak byla snížena na 10,8 m a sklon střechy bude upraven do ulice na 27 stupňů a do dvora 9 stupňů.

vykres

Časový vývoj záměru

únor 2015 – zahájení územního řízení

duben 2014 – pokračování územního řízení

 

Comments

comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *