Co děláme

Naše činnost v roce 2017

I nadále řešíme ochranu stromů, věnujeme se přírodní památce Holásecká jezera, sledujeme územní plán města Brna a vymýšlíme aktivity pro děti.

25. 3. 2017 jsme byli upozorněni na vytékající naftu z potrubí do Holáseckých jezer. Přivolali jsme policii a hasiče a informovali starostu, krajský úřad a magistrát města Brna.

25. 3. 2017 jsme uspořádali třetí, závěrečnou brigádu v Holáseckýcj jezerech.

11. 3. 2017 jsme uspořádali druhou brigádu v Holáseckých jezerech, kde uklízíme odpadky a odstraňujeme starý plot.

10. 3. 2017 jsme uspořádali první z brigád v letošním roce, a to v Holáseckých jezerech, kde uklízíme odpadky a odstraňujeme starý plot.

Co jsme dělali v roce 2016

Rok 2016 se nesl v duchu oslav pětiletého výročí od vzniku spolu Čisté Tuřany (původní název Čisté Tuřany, občanské sdružení). Nejen z toho důvodu jsme uspořádali velké množství akcí – jarní exkurze v přírodní památce Holásecká jezera a uspořádali nesčetně brigád s cílem uklidit odpadky, uspořádali jsme srpnové hry na témže místě v rámci festivalu Překročme řeku a dále třeba piknik na Tuřanském náměstí. Rok 2016 byl pro nás i rokem mnohých „poprvé“. Vydali jsme také naši první publikaci – Příroda Holáseckých jezera a podali první žalobu na územní plán. Pevně však věříme, že jich více už nebude.

Nezapomněli jsme ani účastnit se správních řízení o kácení dřevin rostoucích mimo les, řešili jsme billboardy, územní plán a mnoho dalšího.

V listopadu a prosinci jsme se věnovali hlavně správním řízením o kácení stromů a plánovali aktivity na další rok 2017.

V říjnu 2016 jsme informovali o tom, že Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schválilo Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, naštěstí bez průmyslových zón, ale za to s veřejným logistickým centrem.

září 2016 jsme informovali o našich aktivitách ve věci recyklační linky na ulici Tovární.

P1030053V letošním roce jsme se rozhodli zapojit do festivalu Překročme řeku, a tak jsme na 20. 8. 2016 naplánovali hry v přírodní památce Holásecká jezera.

červenec 2016, vydali jsme publikaci o přírodě Holáseckých jezer, která je ke stažení zde.

30. 6. 2016 jako dárek před přicházejícími prázdniny jsme dostali vyrozumění o tom, že Krajský soud zrušil námi namítanou dílčí část územního plánu města Brna, díky které mohl být postaveno logistické centrum Amazon.

20. 6. 2016 jsme uspořádali poslední exkurzi do Holáseckých jezer, tématem byli brouci.

15. 6. 2016 jsme podali námitky tří zástupců veřejnosti k Zásadám územního rozvoje Jihomoravského kraje. Více o celém procesu zde.

1. 6. 2016 jsme se zúčastnili veřejného projednání Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a sháněli jsme podpisy pod archy pro zástupce veřejnosti.

A také jsme v květnu 2016 informovali o tom, že byla odsouhlasena zastupitelstvem města Brna rámcová dohoda o vzájemné spolupráci na přípravě obchvatu Tuřan. Tak, ke které bývalý starosta Jakubec nevyvíjel úsilí na jejím prodloužení.

24. 5. 2016 jsme uspořádali další exkurzi do přírodní památky Holásecká jezera, pro změnu za vodními živočichy.

18. 5. 2016, v rámci Týdne města jsme uspořádali Piknik v Tuřanském parku.

11. 5. 2016 jsme uspořádali exkurzi do přírodní památky Holásecká jezera, tentokrát byla zaměřena na obojživelníky.

duben 2016, na konci dubna jsme vydali další číslo ČistéTuřanského zpravodaje (1/6)

29. 4. 2016, na ornitologické exkurzi jsme zaznamenali, že někdo vypálil v Holáseckých jezerech rákosiny. A tak jsme se vydali posbírat alespoň nepořádek po pachatelích. Nasbírali jsme tři plné pytle odpadků.

27. 4. 2016 jsme uspořádali ornitologickou exkurzi v Holáseckých jezerech.

25. 4. 2016 jsme podali žalobu na dílčí část Aktualizace Územního plánu města Brna.

11. a 13. 4. 2016 jsme vedli praktickou výuku studentů Mendelovy univerzity. Jako budoucí projektanti měli za úkol popsat proces povolení tůně a měli ji také navrhnout.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

7. 4. 2016 jsme vyzvali veřejnost, aby se zapojila do připomínkování záměru recyklační linky na ulici Jahodová.

6. 4. 2016 jsme uspořádali první z letošních exkurzí v přírodní památce Holásecká jezera. Tématem byli obojživelníci a exkurzi vedl zkušený biolog Mojmír Vlašín.

březen 2016 jsme v rámci Brněnských občanských iniciativ komunikovali Plán udržitelné městské mobility a vyzívali veřejnost, aby k němu poslala své připomínky.

19. 3. 2016 proběhla poslední, třetí naše brigáda v období vegetačního klidu 2015/2016. Přišlo velké množství lidí i díky pomoci s propagací České televize.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

12. 3. 2016 proběhla druhá z našich brigád v Holáseckých jezerech zaměřená na odstranění starého plotu. Zajímavostí bylo, že jsme zaujali Českou televizi, která nás navštívila, a tak jsme z úklidu Holáseckých jezer vysílali na přímo.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

19. 2. 2016 jsme uspořádali členskou schůzi Čistých Tuřan.

19. 2. 2016 proběhla první z našich brigád v Holáseckých jezerech zaměřená na odstranění starého plotu.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

15. 2. 2016 jsme poslali připomínku k návrhu územního plánu Modřice, který navrhuje do území další plochy pro nákupní centra a satelitní výstavbu, které vyvolávají dopravu.

3. 2. 2016 uspořádala městská část besedu na téma Tuřanské náměstí – srdce Tuřan. Pro tuto besedu jsme rozvěsili plakátky, celé území nafotili a pomohli besedu připravit.

únor 2016, řešili jsme zkapacitnění křižovatky na Řipské ve Slatině, kde je navrženo zúžení chodníků a absentují cykloopatření.

leden 2016, informujeme širokou veřejnost o stavu přírody v Holáseckých jezerech.

leden 2016, účastnili jsme se několika řízení o kácení dřevin v Tuřanech a Chrlicích.

Od ledna 2016 neseme nový název Čisté Tuřany, z.s. Zkratka z.s. značí zapsaný spolek.

Co jsme dělali v roce  2015

V roce  2015 jsme se věnovali územnímu plánování – uspořádali jsme debatu na téma Veřejné logistické centrum a Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje. Byli jsme účastníky několika řízení o pokácení stromů, přičemž se nám některé hodnotné stromy podařilo zachránit, a u těch, kde bylo kácení důvodné, byly navrženy náhradní výsadby. Nově se účastníme správního řízení na rozšíření křižovatky na Řípské ve Slatině, což je jednou z podmínek pro vybudování logistického centra Amazon. V tomto roce jsme se začali taktéž zabývat billboardy a jejich nelegálním umístěním, zejména v okolí ulice Kaštanová.

17. 12. 2015 jsme podali návrh na změnu zápisu v rejstříku spolků. Čisté Tuřany, občanské sdružení po schválení soudem ponesou nový název Čisté Tuřany, z.s.

7. 12. 2015 jsme byli nahlížet do spisu k rozšiřování křižovatky na Řipské. Také jsme se zúčastnili semináře k Zásadám územního rozvoje Jihomoravského kraje a večer jsme měli členskou schůzi, na které jsme odsouhlasili nové stanovy a název Čisté Tuřany, z.s.

4. 12. 2015 jsme podali podnět k pokutě na nedovolené obohacování ve věci nelegálích billboardů. Podnět jsme poslali na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a Odboru majetkovému Magistrátu města Brna.

15. 10. 2015 jsme se vyjádřili k návrhu regulačního plánu V Aleji, k.ú. Holásky.

5. 10. 2015 jsme na městskou část adresovali připomínky k rámcové dohodě k obchvatu Tuřan.

29. 9. 2015 jsme se zúčastnili pravidelného setkání Brněnských občanských iniciativ.

25. 9. 2015 jsme na Magistrát města Brna podali připomínky k návrhu zadání změn Územního plánu města Brna – k 41. a k 42. souboru změn.

14. 9. 2015 jsme podali žádost o grantovou spolupráci Nadaci Vodafone. Spolupráce by se měla týkat vytvoření aplikace, která bude „hlídat“ kácení dřevin, náhradní opatření za kácení dřevin, návrhy na nové výsadby.

3. 9. 2015 jsme zahájili přípravné práce na aktivity v Holáseckých jezerách vedoucí k odstranění plotu a úklidu odpadků.

19. 8. 2015 jsme byli nahlédnout do spisu k obalovně na Tovární.

červenec 2015 jsme požádali správce www.mapy.cz, aby do map zanesli názvy jednotlivých vodních ploch Holáseckých jezer.

22. 7. 2015 se uskutečnila Exkurze za rostlinami Holáseckých jezer a jejich významem pro existenci živočichů.

15. 7. 2015 jsme se sešli s úředníky z OŽP konzultovat revitalizaci přírodní památky Holásecká jezera.

2. 7. 2015 jsme se sešli s náměstkem Anderem s cílem řešit investice do revitalizačních zásahů v přírodní památce Holásecká jezera.

1. 7. 2015 se uskutečnila exkurze za obojživelníky v Holáseckých jezerách.

28. 6. 2015 jsme přednášeli členům kosení luk o možnostech zapojení se do spoluutváření života v obci.

24. 6. 2015 jsme uspořádali exkurzi za vodními živočichy v Holáseckých jezerách.

19. – 21. 6. 2015 se uskutečnilo celorepublikové setkání Partnerů Franka Bolda, tentokrát v Býkovicích.

12. 5. 2015 jsme uspořádali Ornitologickou exkurzi v Holáseckých jezerách.

7. 5. 2015 jsme poslali věcně shodnou připomínku k Zásadám územního rozvoje Jihomoravského kraje. Bohužel se nám nepodařilo sehnat dostatek podpisů a tudíž nebyl zvolen zástupce veřejnosti.

4. 5. 2015 jsme uspořádali debatu na téma Veřejné logistické centrum – lokalita u letiště Brno-Tuřany a Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje.

30. 4. 2015 nám byla přiznána dotace Nadací Veronica na péči o přírodní památku Holásecká jezera v období listopad 2015 – březen 2016 ve výši 8.800,- Kč. Bohužel nám nebyla udělena dotace na debaty, které jsme chtěli  v letošním roce uskutečnit.

30. 4. 2015 jsme byli opět na přednášet na Mendelově univerzitě v Brně, kde v rámci cvičení studenti prezentovali výsledky své práce.

23. 4. 2015 se konalo zasedání pracovní skupiny řešící nelegální billboardy v Brně.

17. – 18. 4. 2015 jsme se zúčastnili pravidelného setkání Pozemkových spolků, které pořádá Český svaz ochránců přírody. Tentokrát se setkání konalo v Jezírku v Soběšicích.

11. 4. 2015 jsme pod záštitou ČSOP uspořádali Uklízení v PP Holásecká jezera.

31. 3. 2015 jsme absolvovali schůzku k plánované úklidové akci Holáseckých jezer s paní Fialovou z OŽP MMB.

24. 3. 2015 jsme se zúčastnili místního šetření ve věci výstavby bytového domu na Tuřanském náměstí.

19. 3. 2015 jsme se účastnili dvou místních šetření ke kácení dřevin v Černovicích (Nová Mosilana a SŠ Charbulova), kde jsme se zástupci žadatelů konzultovali vhodnost kácení, náhradní výsadby, aj.. V odpoledních hodinách jsme přednášeli na Mendelově univerzitě v Brně o tom, jak založit spolek, o zákonech, které členové spolků využívají nejčastěji a o možnostech čerpání financí pro spolkovou činnost.

12. 3. 2015 proběhla dvě kácení dřevin – v Tuřanech a v Černovicích. Přítomni jsme byli u kácení topolu v Brněnských Ivanovicích, kde jsme požadovali odběr vzorků dřeviny a využití dřeva na broukoviště v přírodní památce Holásecká jezera.

7. 3. 2015 proběhlo uklízení v přírodní památce Holásecká jezera.

6. 3. 2015 jsme byli přizváni k vyznačení dřevin, které mají být pokáceny v rámci probírky porostu na ul. Kaštanová u Balbínova pramene. Následná probírka proběhla 18. 3. 2015. U této jsme však nebyli.

6. 3. 2015 proběhla schůzka, na které jsme zahájili spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně. Spolupráce se týká přednášení a konzultací pro studenty Agronomické fakulty.

4. 3. 2015 jsme požádali o grant Nadaci Veronicu. Žádali jsme finanční podporu na debaty s veřejností a ve druhém grantu jsme žádali o finanční podporu na aktivity v přírodní památce Holásecká jezera.

2. 3. 2015 jsme se opět zabývali kácením dřevin v Černovicích a zaslali jsme podnět na odstranění billboardů na Bratislavské radiále.

26. 2. 2015 jsme se zúčastnili místního šetření ke kácení dřevin na ul. E. Krásnohorské v Černovicích.

23. 2. 2015 jsme řešili kácení dřevin v Černovicích a také výstavbu bytového domu na Tuřanském náměstí.

21. 2. 2015 jsme se zúčastnili celorepublikového setkání partnerů Franka Bolda v Ostravě. Krom výměny zkušeností jsme se školili v novele zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

4. 2. 2015 jsme se sešli s paní Malou se stavebního odboru, která má na starosti v naší městské části životní prostředí.

30. 1. 2015 proběhlo místní šetření ke kácení dřeviny v Chrlicích.

18. 1. 2015 se konala výroční schůze spolku.

Co jsme dělali v roce  2014

22. 12. 2014 jsme zaslali vyjádření k posudku EIA na Amazon (termín padl na sobotu 20. 12. 2014).

18. 12. 2014 proběhlo veřejné projednání k procesu posuzování vlivů na životní prostředí (tzv.  proces EIA), kterého jsme se zúčastnili a pořizovali si záznam. Téhož dne proběhlo 2. zasedání zastupitelstva MČ Brno-Tuřany, na kterém se opětovně hlasovalo o přijetí stanoviska k posudku EIA.

16. 12. 2014 jsme byli nahlížet do spisů ve věci kácení dřevin v naší městské části.

4. 12. 2014 proběhla schůze členů Čistých Tuřan, na kterých se probíraly plánované akce.

3. 12. 2014 proběhlo pravidelné setkání Brněnských občanských iniciativ, na kterém se řešila žaloba Aktualizace Územního plánu města Brna.

28. 11. 2014 proběhla pracovní schůzka se studentkami Masarykovy univerzity, které se budou podílet na exkurzích v Holáseckých jezerech v roce 2015.

25. 11. 2014 jsme prodloužili generální žádost u úřadu městské části Brno-Černovice tak, abychom mohli nadále sledovat vývoj umístění záměru Amazonu.

24. 11.2014 proběhlo užší setkání členů Čistých Tuřan k tématu obchvatu.

22. – 23. 11. 2014 jsme se zúčastnili školení Franka Bolda, tentokrát zaměřeného na média. Setkání proběhlo v Praze.

14. 11. 2014 jsme se dohodli se zástupci Frank Bold na dalším pokračování spolupráce – zapojení stážistky. Spolupráce se stážisty Masarykovy univerzity trvá už třetím rokem.

Na 8. 11. 2014 byla naplánována podzimní úklidová akce Ukliďme svět u nás za humny – v přírodní památce Holásecká jezera. Pro nepřízeň počasí však byla akce zrušena s náhradním termínem v lednu, či únoru 2015.

29. 10. 2014 se uskutečnila schůze Čistých Tuřan.

27. 10. 2014 se jednatelka sdružení dostavila na úřad městské části, aby si vyptala informace k obchvatu a ke kácení topolu před budovou Managu v Brněnských Ivanovicích.

24. a 26. 10. 2014 jsme roznesli dopis s žádostí o přispění na žalobu v MČ Brno-Slatina.

7. 10. 2014 vystoupila jednatelka sdružení na zasedání zastupitelstva Statutárního města Brna, na kterém předala primátorovi Onderkovi a starostovi Jakubcovi cedule za zavřený úřad.

25. 9. 2014 jsme se stali účastníky řízení ve věci prodloužení platnosti územního rozhodnutí stavby „komunikační obchvat Tuřan“.

25. 9. 2014 jsme se zúčastnili setkání Brněnských občanských iniciativ, na kterých se řešilo podání žaloby k Aktualizaci ÚPmB.

23. 9. 2014 jsme se zúčastnili zasedání zastupitelstva městské části Brno-Tuřany. Občané však na tomto zasedání nedostali prostor.

19. 9. 2014 jsme podali žádost o grant Nadaci Vodafone, a to na Vytvoření aplikace EVYK – Evidence výsadeb a kácení. Grant jsme v rámci Rok jinak 2015 nezískali, avšak nám bylo doporučeno vyzkoušet jiný grantový systém Nadace Vodafone.

16. 9. 2014 jsme zahájili roznos letáků s cílem sesbírat finance na podání žaloby na Aktualizaci ÚPmB. Více na Dobrá žaloba.

11. 9. 2014 jsme se zúčastnili zasedání zastupitelstva městské části Brno-Tuřany, na kterém se řešila směna pozemků města Brna za pozemky soukromé společnosti Komfort. Šlo o pozemky U potoka.

8. 9. 2014 jsme na Ministerstvo místního rozvoje zaslali připomínku k Politice územního rozvoje České republiky.

Do 31. 8. 2014 jsme nominovali vybrané úředníky do soutěže Otevřeno x Zavřeno a vydali jsme k tomu tiskovou zprávu.

DSC09945

31. 8. 2014 jsme podali žádost o grant na podporu živočichů v přírodní památce Holásecká jezera.

20. 8. 2014 jsme na Ministerstvo vnitra poslali připomínky k novelizaci zákona o svobodném přístupu k informacím.

15. 8. 2014 jsme se dohodli s Piráty na společné žádosti o grant z jejich participativního rozpočtu, který jsme téhož dne podali. Žádáme o dofinancování právních služeb k podání žaloby k účelové změně územního plánu města Brna.

13. 8. 2014 jsme byli nahlédnout do spisu k dokumentaci EIA ve věci záměru výstavby logistického centra Amazon.

12. 8. 2014 jsme podali žádost o grant ve výši 30 000 na výsadbu dřevin v naší městské části. Více v článku. Grant jsme nezískali, avšak nám po drobných úpravách doporučili jej podat v jarním kole.

7. 8. 2014 jsme poslali na Jihomoravský kraj Odbor životního prostředí vyjádření k dokumentaci EIA ve věci záměru výstavby logistického centra Amazon.

6. 8. 2014 jsme se zúčastnili mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části, kde jsme požadovali zařadit na bod programu také podněty občanů. Moc velký ohlas to nemělo.

4. 8. 2014 jsme si vyčlenili čas pro natáčení s Českou televizí. Kauza Amazon by měla být odvysílána na podzim v Občanských novinách.

14. 7. 2014 jsme se zúčastnili veřejného projednání Programu rozvoje venkova 2014-2017, ke kterému jsme vznesli několik připomínek, zejména ve vztahu k ovzduší, ochraně půd a územnímu plánování.

14. 7. 2014 jsme získali grant od Nadace Via na žalobu Aktualizace územního plánu – dílčí části týkající se Brněnské průmyslové zóny. Dostali jsme se tak opět do novin.

9. 7. 2014 jsme se zúčastnili veřejného projednání Politiky územního rozvoje.

7. 7. 2014 jsme v Tuřanech nafotili několik černých skládek a nahlásili je přes aplikaci ZmapujTo.cz úřadu městské části.

2. 7. 2014 jsme se zúčastnili setkání Brněnských občanských iniciativ k tématu územního plánu.

26. 6. 2014 jsme se již tradičně zúčastnili zasedání zastupitelstva městské části. Opětovně jsme se dotazovaly na palčivá témata – tentokrát na řešení problémů se sociálně slabými obyvateli, s hazardem, s tělocvičnou na Měšťanské apod. Zasedání jsme nahrávali a objeví se na našem webu.

25. 6. 2014 jsme pro změnu uspořádali Cyklovýlet za Amazonem. Fotky z něj si můžete prohlédnout zde.

19. 6. 2014 se konala na kurtech za Sokolovnou Čistotuřanská diskuse u kulatého stolu. Z ní vzešlo několik témat, která plánujeme připravit na další setkání. O tom, jak to celé dopadlo, si můžete přečíst ve shrnutí diskuse.

17. 6. 2014 jsme se zúčastnili zasedání Zastupitelstva města Brna, na kterém vystoupili zástupci veřejnosti Hana Kašpaříková a Martin chvátal. Měli jsme připravené také transparenty.

13. – 15. 6. 2014 pořádal Frank Bold již 8. celostátní setkání Partnerů a Občanů 2.0, na kterém jsem samozřejmě nesměli chybět. A co se na setkání děje? Vyměňujeme si zkušenosti, jsme právně školeni, získáváme kontakty na odborníky. Tentokrát proběhlo setkání v Moravském Krumlově.

10458321_669421133139640_476927562069842540_n

11. 6. 2014 jsme byli nahlédnout do spisu – posouzení výstavby logistického centra Amazon – na Jihomoravském kraji a vydali tiskovou zprávu „Výstavba logistického centra Amazon bude muset být prověřena v rámci procesu EIA“, díky které se o výstavbě Amazonu začalo opětovně psát.

10. 6. 2014 jsme vystoupili na tiskové konferenci pořádané NESEHNUTÍm ke schvalované aktualizaci Územního plánu města Brna, na které byl představen nový web http://www.mamlepsiplany.cz/.

4. 6. 2014 jsme se zúčastnili diskuse u kulatého stolu k nově pořizovaným Zásadám územního rozvoje Jihomoravského kraje.

3. 6. 2014 byla v BTV v pořadu Vlna z Brna jednatelka sdružení povykládat o záměru výstavby logistického centra Amazon.

29. – 30. 5. 2014 jsme se zúčastnili mezinárodní konference  Lidé a krajina III. Evropská úmluva o krajině v praxi konané v Lednici, kde jsme navázali kontakty s některými odborníky.

29. 5. 2014 jsme zaslali na Jihomoravský kraj vyjádření k oznámení záměru výstavby logistického centra Amazon a poskytli jsme občanům mustr, jak se mohou zapojit.

28. 5. 2014 jsme se zúčastnili semináře „Jak zabránit veřejnosti v účasti EIA?“ pořádaném Zeleným kruhem a NESEHNUTÍm, konaném v Brně v sále Kanceláře Veřejné ochránkyně práv.

20. 5. 2014 jsme se zúčastnili zasedání zastupitelstva města Brna, kde jednatelka sdružení vystoupila s cílem hájit zájmy obyvatel Tuřan v problematice Amazonu.

11. 2. 2014 jsme uplatnili připomínky a námitky zástupce veřejnosti k Aktualizaci územního plánu města Brna.

8. 2. 2014 vyšel článek jednatelky sdružení na blogu NESEHNUTÍ o aktualizaci územního plánu města Brna: Jak skončí Aktualizace Územního plánu města Brna? Zřejmě u soudu.

17. 2. 2013 proběhla členská schůze

28. 1. 2014 vystoupila jednatelka sdružení na debatě organizované Nesehnutím k Aktualizaci územního plánu města Brna.

14. 1. 2014 jsme společně s Nesehnutím a dalšími brněnskými občanskými iniciativami uspořádali tiskovou konferenci ke spuštění webu www.mampripominky.cz, který sloužil k připomínkování Aktualizace územního plánu města Brna.

8. 1. 2014 jsme zveřejnili vyhodnocení dopravního průzkumu na lince 59, které vzešlo ze schůzky s náměstkem primátora Robertem Kotzianem.

4. 2. 2014 proběhlo veřejné projednání Aktualizace územního plánu města Brna, kterého jsme se zúčastnili a ze kterého jsme pořídili také audiozáznam.

leden 2014 jsme si prostudovali územní studii ke změně územního plánu pro Amazon. K této jsme se rozhodli nakonec nevyjadřovat.

4. 2. 2014 jsme zahájili zveřejňování záznamů ze zasedání zastupitelstva a z veřejných projednání apod.

Naše činnost se v této době nezastavila, zastavilo se pouze naše „pero“ zde. 🙂

Co jsme dělali v roce 2013

V průběhu roku jsme podali na úřady žádosti o zamýšlených zásazích a zahajovaných správních zízeních dle zákona č. 114/1992 Sb., a to na úřad městké části Brno-Tuřany a Brno-Černovice. Díky tomu jsme se stali účastníky mnoha řízení.

Registrovali jsme se u Úřadu pro ochranu osobních údajů pro to, abychom mohli zveřejňovat nahrávky ze zasedáních zastupitelstva.

20. 12. 2013 se uskutečnila členská schůze, na které jsme řešili změnu stanov s ohledem na nový občanský zákoník.

12. 12. 2013 jsme se zúčastnili zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany.

1. 12. 2013 jsme zaslali dopis zastupitelům městské části Brno-Tuřany s žádostí o nepovolení hazardu v naší městské části. Podobný dopis jsme zaslali taktéž zastupitelům a tajemníkovi z městské části Brno-jih, protože se domníváme, že hazard v tamní části může ohrožovat obyvatele naší městské části. Mimo jiné s ohledem na to, že v Komárově nově končí linka č. 59.

23. 11. 2013 jsme byli na krajském úřadu Jihomoravského kraje nahlédnout do spisu k zjišťovacímu řízení ve věc výstavby Amazonu.

19. 11. 2013 jsme vydali první tiskové prohlášení k záměru výstavy logistického centra Amazon

9. 11. 2013 se jednatelka sdružení zúčastnila setkání partnerů Ekologického právního servisu v Praze.

říjen 2013 jsme se poprvé vyjadřovali k oznámení záměru výstavby Amazonu. Dále jsme se přihlásili jako opomenutí účastníci ve věci kácení dřevin a odstranění objektů na Brněnské průmyslové zóně – Černovické terase a byli jsme nahlížet do spisů.

31. 10. 2013 jsme se zúčastnili zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany.

18. až 19. 10. 2013 se jednatelka zúčastnila brněnského festivalu „Projektovat a stavět“, kde prezentovala v rámci formátu pecha-kucha práce na kauze letiště.

září 2013 jsme nominovali městskou část Brno-Tuřany do soutěže O. Kužílka „Otevřeno×Zavřeno“ do kategorie Zavřeno – svoboda projevu a do kategorie Otevřeno Ministerstvo vnitra – Odbor dozoru a kontroly veřejné správy. Více zde.

5. 9. 2013 jsme se zúčastnili zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany. Tímto dnem jsme zahájili práce na zjišťování informací k výstavbě logistického centra Amazon.

18. 8. 2013 jsme si vyptávali informace k regulačnímu plánu V Aleji, k.ú. Holásky.

29. 6. 2013 jsme uspořádali akci „Rozluč se s lípou básničkou“. V rámci budování kanalizace do ní totiž společnost Skanska neoprávněně zasáhla (uřezala jí kořeny). Byli jsme účastníky řízení o pokácení lípy a požadovali jsme po úřadu městské části, aby společnosti udělil sankci. Ta byla udělena ve výši směšných 1000 Kč. Průběh akce naleznete zde. Kauza proběhla i v médiích.

20. 6. 2013 jsme se zúčastnili zastupitelstva městské části Brno-Tuřany.

20. 6. 2013 proběhlo ústní projednání ve věci nedovoleného zásahu do lípy na Tuřanském náměstí.

19. 6. 2013 po několikaletých urgencích na zasedání Zastupitelstva začala naše městská část zveřejňovat na svém webu podklady pro zastupitele.

18. 6. 2013 jsme spustili informační kanál – mapy, ze kterých občané vyčtou informace o kácení dřevin a o výstavbě.

18. 6. 2013 jsme se sešli se zástupci Chrlic ve věci zrušení linky č. 63 a možnosti dalšího postupu.

14. až 16. 6. 2013 jsme se zúčastnili pravidelného celorepublikového setkání neziskovek, které pořádal Ekologický právní servis.

10. 6. 2013 jsme se zúčastnili setkání Brněnských občanských iniciativ.

18. 4. 2013 jsme se zúčastnili zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany.

8. 4. 2013 jsme se sešli s náměstkem primátora Robertem Kotzianem ohledně řešení zrušené linky č. 63. Ze schůzky vzešel příslib města Brna o vyhotovení další analýzy a poskytnutí dosavadních analýz ke změnám v dopravě.

27. 3. 2013 jsme se zúčastnili setkání Brněnských občanských iniciativ.

22. a 23. 3 2013 se jedanatelka sdružení účastnila brněnského barcampu „Bořit a ničit“, kde došlo k navázání kontaktů s dalšími aktivními jedinci a sdruženímu.

21. 3. 2013 uspořádal Ekologický insitut Veronica diskusi na téma Revitalizace biocentra Holásecká jezera, na kterou jsme šířili pozvánku, a které jsme se zúčastnili.

9. 3. 2013 jsme publikovali na webu článek vztahující se k výstavbě obchvatu. Obrátili se na nás občané s prosbou o pomoc, že neví jak postupovat v případě požadavků Bkomu.

28. 2. 2013 jsme se zúčastnili zasedání zastupitelstva městské části Brno-Tuřany.

26. 2. 2013 se jednatelka sdružení zúčastnila Kurzu protikorupční sebeobrany pořádaného Transparency International.

17. 2. 2013 se uskutečnila výroční členská schůze, na které se projednala činnost za uplynulý rok a ekonomické záležitosti sdružení.

15. a 16. 2. 2013 jsme byli účastníky setkání ambasadorů v projektu Rekonstrukce státu, pořádaného Ekologickým právním servisem.

4. 2. 2013 jsme poslali své připomínky ke konceptu Regulačního plánu „V Aleji, k.ú. Holásky“ na městskou část (pí. Gallové), na OÚPR (pí. Leopoldové) a arch. Pechovi z Atelieru ERA, který regulační plán zpracovává.

29. 1. 2013 jsme napsali všem Senátorům, aby podpořili zákon rozšiřující pravomoci Nejvýššího kontrolního úřadu. Cílem je, aby mohl NKÚ provádět kontrolu ve samosprávách obcí, krajů, ale také např. v Dopravním podniku města Brna, spol. Jižní centrum, ve které má město Brno svůj podíl, a kterými protékají nemalé finance.

17. 1. 2013 jsme se zúčastnili „Veřejné prezentace konceptu „Regulačního plánu V Aleji, k.ú. Holásky“, kde jsme vystoupili s nesouhlasem zpracovaného zadání.

Co jsme dělali v roce 2012

13. 12. 2012 jsme se zúčastnili 17/VI. Zasedání zastupitelstva MČ Brno-Tuřany, kde jsme vznesli několik dotazů – k dopravě na Hanácké, k veřejnému logistickému centru u letiště, k městské hromadné dopravě – ke zrušení linek a ke změnám.

11. 12. 2012 jsme se zúčastnili zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z6/020, a to zejm. kvůli změnám v brněnské městské hromadné dopravě a k procesu pořizování nového Územního plánu města Brna. Více na Zasedání zastupitelstva SMB – video 1 až 6, kde jsme vystoupili z pozice členů petičního výboru.

Na konci listopadu a začátku prosince 2012 jsme se věnovali změnám v brněnské dopravě – sepisovali jsme petici, sbírali podpisy, komunikovali s novináři apod.

9. a 10. 11. 2012 jsme se zúčastnili dalšího ze setkání neziskovek s odborníky z řad právníků, které pořádal Ekologický právní servis. Tentokrát v Toulcově dvoře v Praze.

29. 10. 2012 jsme zaslali na Ministerstvo vnitra email s připomínkami k novele Informačního zákona, jež má omezit získávání informací.

25. 10. 2012 jsme se zúčastnili 16/VI. zasedání zastupitelstva MČ Brno-Tuřany, kde jsme vznesli několik podnětů – viz zápis Střípky z 16/VI. zasedání ZMČ – v otázkách a odpovědích.

27. 6. 2012 se konalo pravidelné setkání Brněnských občanských iniciativ, na kterých se probírají aktuální posuny v našich kauzách a současně jsou zváni odborníci, kteří prezentují různá témata – inspiraci.

21. 6. 2012 jsme se zúčastnili 14/VI. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany.

18. 7. 2012 jsme se zúčastnili v pořadí 3. výrobního výboru týkajícího se studie revitalizace Holáseckých jezer.

15. – 17. 6. 2012 jsme se zúčastnili druhého setkání občanských iniciativ pořádaných Ekologickým právním servisem, které proběhlo v Kostelci nad Orlicí. Podporu zajišťovali Nadace OSF Praha, Open society Institute a Ministerstvo vnitra ČR.

Mapa „odpovědného státu“ (foto HK)

12. 6. 2012 jsme poslali dopis Poslancům Parlamentu ČR k novele stavebního zákona, že chceme zachování účasti veřejnosti ve stavebním řízení a že nesouhlasíme s přílepkovými zákony, kterými opět mělo dojít ke změně zákonů o ochraně přírody a krajiny a o ochraně zemědělského půdního fondu.

5. 6. 2012 jsme se zúčastnili v pořadí již 2. jednání ohledně studie revitalizace Holáseckých jezer.

5. 5. 2012 jsme se zúčastnili pracovního setkání Ekologického právního servisu, na kterém jsme debatovali a navrhovali úpravy v tezích k právní úpravě postavení úředníků státní správy s důrazem na předcházení korupci.

3. 5. 2012 poskytla H. Kašpaříková stanovisko Čistých Tuřan k vystavěným komunikacím mezi Dvorsky a Tuřany České televizi.

26. 4. 2012 jsme se zúčastnili 13/VI. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany, kde nám byla zastupiteli odsouhlasena dotace v celkové výši 3 000,- Kč s podmínkami uvedenými ve smlouvě (např. nechat vyhotovit ceduli o velikosti min. 65×95 cm apod.).

24. 4. 2012 jsme se zúčastnili prvního jednání ohledně studie revitalizace Holáseckých jezer.

21. 4. 2012 jsme se zapojili do celostvětové kampaně Clean up the World! a uspořádali akci Ukliďme svět! … u nás za humny, která se konala na hřišti za sokolovnou. Jak dopadla, si můžete přečíst v prokliku.

13. – 15. 4. 2012 jsme se zúčastnili Výročního setkání pozemkových spolků v klášteře Marienthall v Německu, kde nám němečtí kolegové ukázali jejich přístup k ochraně krajiny a památek. U nás má pěkný přístup k přírodě například o.s. Lunaria v Jindřichovicích pod Smrkem, kam jsme zavítali v neděli, při cestě domů.

Chráněné území (rezervace) v Německu

19. 3. 2012 proběhla schůzka zástupců veřejnosti M. Dorazila, A.  Hepnara a H. Kašpaříkové s panem Ladislavem Mackem, náměstkem primátora, a Kateřinou Leopoldovou, vedoucí odboru územního plánování a rozvoje, na které jsme řešili celé území Tuřan, Brněnských Ivanovic, Holásek a Dvorsk v konceptu Územního plánu města Brna. Závěrečnou zprávu z tohoto jednání plánujeme vyvěsit na našem webu.

15. 3. 2012 jsme odeslali panu místostarostovi článek do Listů, s tím, že mu do druhého dne pošleme ten stejný článek, graficky lépe upravený. Grafická úprava se bohužel zpozdila, proto jsme hotový článek po grafické stránce zaslali až 20. 3. 2012.

12. 3. 2012 jsme poslali dopis Poslancům Parlamentu ČR k novele stavebního zákona, že chceme zachování účasti veřejnosti ve správních řízeních a nechceme zvyšovat pravomoce autorizovaných inspektorů, kteří je zneužívají, a tím vznikají černé stavby typu Ivanovický Bauhaus.

6. 3. 2012 jsme se zúčastnili pravidelného setkání Brněnských občanských iniciativ, kde jsme mj. řešili připravovanou novelu stavebního zákona.

3. 3. 2012 nám byla na Zasedání Zastupitelstva města Brna zamítnuta žádost na dotaci na 20 000,- Kč. Které měly mj. sloužit na zakoupení a výsadbu stromů a na zajištění aktivit pro občany naší MČ.

29. 2. 2012 proběhla schůzka zástupců veřejnosti L. Hersheyové a H. Kašpaříkové s panem Ladislavem Mackem, náměstkem primátora, a Kateřinou Leopoldovou, vedoucí odboru územního plánování a rozvoje, na které jsme řešili celé území Tuřan, Brněnských Ivanovic, Holásek a Dvorsk v konceptu Územního plánu města Brna. Závěrečnou zprávu z tohoto jednání plánujeme vyvěsit na našem webu.

24. 2. 2012 uplynul právě rok od veřejné debaty na Orlovně, na které architekt Dokoupil z Arch.Design představoval obyvatelům MČ Brno-Tuřany koncept Územního plánu města Brna. A tedy rok od doby, kdy jsme sepsali námitky, které jste vy podepsali.

23. 2. 2012 jsme se zúčastnili 12/VI. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany. Vznesli jsme dotazy na konkrétní kroky, které učinil pan starosta ke vzniku Kompenzačního fondu JMK, kdo je vedoucím Dopravní komise a také se vedla dlouhá diskuze v bodě č. 7 Návrhy a podněty občanů o tom, aby se nahrávaly a zveřejňovaly zasedání Zastupitelstva naší MČ. Více viz proklik na následujícím odkazu: Zápis z 12/VI. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 23.2.2012.

23. 2. 2012 nám byla uznána dotace z fondu Nadace Veronica v celkové částce 6.000,- Kč na projekt „Informace občanům a zapojení veřejnosti v MČ Brno-Tuřany“. Z tohoto projektu budou financovány informační materiály pro občany MČ Brno – Tuřany.

22. 2. 2012 jsme se zúčastnili Konference Hazard v České republice.

17. 2. 2012 byla doručena zástupcům veřejnosti pozvánka na jednání s panem Mackem a pí. Leopoldovou na MMB ohledně připravovaného Územního plánu města Brna. Předpokládáme, že budeme jednat o průmyslových zónách a výstavbě v Tuřanech.

2. 2. 2012 jsme odeslali článek do tuřanských Listů.

2. 2. 2012 jsme se zúčastnili 11/VI. mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany.

1. 2. 2012 jsme podali žádost o grant (dotaci) Nadaci Veronica v rámci programu Společně pro Brno. Název projektu: Informace občanům a zapojení veřejnosti v MČ Brno-Tuřany, výše žádaného nadačního příspěvku činila 13.750,- Kč.

leden 2012 jsme připravovali výstavu o Činnosti občanského sdružení Čisté Tuřany, která měla zahájení dne 19. 1. 2012 v Kulturním Centru MČ Brno – Tuřany. Výstava potrvá do 22. 3. 2012.

Co jsme dělali v roce 2011

19. 12. 2011 jsme se setkali s L. Markem a V. Madejovou ze společnosti GI projekt o.p.s nad tématem Problematika územního plánování a zapojování zainteresovaných stran. Jednalo se o tolik námi žádanou schůzku na téma komunitní plánování, které bylo navrhnuto ze strany pana D. Macka na kraji. Jednalo se o více méně úvodní setkání, na kterém jsme diskutovali o možnostech zapojení se do územního plánování nad rámec zákona.

15. 12. 2011 jsme podali Odvolání k Rozhodnutí o odmítnutí Žádosti o informace ze dne 1. 12. 2011 na MMB.

8. 12. 2011 jsme se zúčastnili debaty na téma Územní plánování 2.0 – území pro transparentnost, kterou pořádal One World Social Innovation za podpory Nadace Open Society Fund Praha. Video z této debaty si můžete prohlédnout zde:Video – Územní plánování 2.0.

6. 12. 2011 jsme obdrželi Vyřízení části žádosti o informace a současně i Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti od MMB jakožto vyřízení žádosti o informace, ve které jsme požadovali poskytnutí studií, které souvisí s Regulkačním plánem „V Aleji, k.ú. Holásky“.

25. 11. 2011 jsme podali Žádost o informace MČ Brno-Tuřany adresovanou panu starostovi, aby nám zaslal informace o činnosti jeho a pana místostarosty za září a říjen 2011 a také zápisy z jednání ohledně Holáseckých jezer a jednání s primátorem, atd. Žádost nebyla plně vyřízena (viz záložka Právo na informace).

18. 11. 2011 jsme podali Požadavky na obsah Regulačního plánu „V Aleji, k. ú . Holásky“ na MMB – OÚPR, a také Žádost o informaci na stejný odbor. Oba tyto dokumenty naleznete v příslušných záložkách.

7. 11. 2011 Lenka Hersheyová a Hana Kašpaříková navštívily Ing. Královou na OŽP JMK a jednaly o možnostech budoucí spolupráce ohledně údržby a revitalizace Holáseckých jezer. Konkrétnější obrysy by měla spolupráce s JMK získat v průběhu příštího roku.

3. 11. 2011 jsme byli na 9/VI. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany a vznesli jsme požadavek, aby byl každému zastupiteli zřízen email, na který by mohli občané zasílat své podněty.

1. 11. 2011 jsme se zúčastnili pravidelného setkání brněnských občanských iniciativ.

31. 10. 2011 jsme podali Žádost o dotaci z rozpočtu města Brna na podporu projektů ekologické výchovy ve městě Brně (pro rok 2012) v celkové výši 20.000,- Kč na Odbor ŽP MMB.

31. 10. 2011 jsme kontaktovali na Odboru ŽP – oddělení ochrany přírody a krajiny (JMK)  pí. Ing. Hanu Královou s dotazem na možnost spolupráce při péči o PP Holásecká jezera. Celou korespondenci si můžete přečíst v následujícím odkazu: Korespondence s Odborem ŽP JMK – oddělením OPaK.

26. 10. 2011 jsme podali Žádost o poskytnutí dotace na provoz (pro rok 2010) MČ Brno – Tuřany v celkové výši 30.000,- Kč (výdaje na web, tisk plakátů, informačních materiálů, námitek a připomínek, výdaje na poštovné, na roznos letáků, na besedy, zapojování veřejnosti, studie, úklid veřejných prostorů apod.).

21. 10. 2011 jsme podali připomínku za o. s. Čisté Tuřany na základě Oznámení o projednávání návrhu změny zadání změny ÚPmB – „Aktualizace ÚPmB“ a na základě Návrhu změny zadání Aktualizace ÚPmB. Jen pro upřesnění, jedná se o připomínku ke stávajícímu platnému Územnímu plánu města Brna.

18. – 21. 10. 2011 jsme se zúčastnili workshopového inkubátoru s názvem Prosazování zájmu obyvatel při plánování měst. Praha-Brno-Bratislava-Wien. Seminář nám přiblížil proces územního plánování ve výše zmíněných městech. Více se dočtete zde: Návštěva zástupců nevládních organizací z České a Slovenské republiky v „bahnorama“.

19. 10. 2011 jsme zaslali dotaz panu Davidu Mackovi, kde žádáme o informace k projektu komunitního plánování a Rezervnímu fondu. Dále taktéž vznášíme dotaz k PP Holásecká památka. Celé znění dotazu si můžete přečíst zde: Dotaz panu Davidu Mackovi (19. 10. 2011)

7. 10. 2011 jsme dostali možnost od České televize v rámci pořadu Hyde Park položit otázku Martinu Hausenblasovi, a tím i do jisté míry medializovat problematiku plánovaných tuřanských průmyslových zón.

22. 9. 2011 jsme se zúčastnili 25. Zasedání zastupitelstva JMK, kde Lenka Hersheyová opětovně připomněla politikům, aby velice zvážili svá rozhodnutí, která zasáhnou naše území na delší dobu, než jen na jedno volební období, které se politiků týká.

13. 9. 2011 se zástupci Čistých Tuřan a Čistých Šlapanic zúčastnili zasedání politického klubu ČSSD JMK.

8. 9. 2011 přijali zástupci Čistých Tuřan a Čistých Šlapanic pozvaní na schůzku se zastupiteli KDU-ČSL JMK.

6. 9. 2011 jsme instalovali výstavu dětských výkresů na téma Budoucnost Tuřan. Výstava byla ke zhlédnutí v Administrativním a školicím centru JMK na Cejlu 73, v Brně.

16. 8.2011 navštívily L. Hersheyová a H. Kašpaříková představitele politického klubu ČSSD a přednesli názory na průmyslovou zónu Tuřany, tangenty a řešení dopravní situace v MČ Brno – Tuřany.

12. 7. 2011 poslala L. Hersheyová dopis radnímu Mackovi s žádostí o realizaci komunitního plánování ještě před rozhodováním o ZÚR. Bohužel nám nikdo nezaslal žádnou konkrétní a jasnou odpověď.

21. 6. 2011 jednali zástupci veřejnosti s politickým klubem ODS JMK o problematice ZÚR, průmyslových zón a dopravní situaci v JMK.

21. 6. 2011 jednali zástupci veřejnosti s politickým klubem KSČM JMK o problematice ZÚR, průmyslových zón a dopravní situaci v JMK. Ze strany poslance PČR za KSČM nám byla přislíbena pomoc v hledání přijatelného řešení.

17. – 19. 6. 2011 – právě se účastníme Setkání lokálních občanských iniciativ pořádaných Ekologickým právním servisem. Navázali jsme kontakt s lidmi z o.s., kteří se zabývají např. PZ Holešov, ovzduším v Ostravě, Neratovicemi, Pražským okruhem a dalšími kauzami.

9. 6. 2011 proběhlo mimořádné zasedání Zastupitelstva MČ Brno – Tuřany, kde zástupci veřejnosti vznesli svá stanoviska, která nebyla zapracována do níže uvedeného dokumentu, a to ohledně posunutí obchvatu, a kódu určujícího výšku domů v plochách pro bydlení. Tyto návrhy vzali někteří zastupitelé za své, a tím umožnili jejich projednání. Tato stanoviska však byla zamítnuta. Zastupitelé nesouhlasili s plochami pro „průmyslovou zónu“.

8. 6. 2011 proběhla schůzka s panem starostou Jakubcem ohledně dokumentu s námitkami k ÚPmB schvalovanému na mimořádném zasedání zastupitelstva.

7. 6. 2011 proběhla veřejná debata s krajským zastupitelem Davidem Mackem o ZÚR. Česká televize nejprve vysílala živě (Události v regionech), poté poskytla L. Hersheyová rozhovor České televizi, který byl odvysílán 8. 6. 2011 v ranních hodinách.

6. 6. 2011 se H. Kašpaříková a L. Hersheyová zúčastnily setkání zastupitelstva MČ Brno-Chrlice, kam byli pozváni zastupitelkou pí. R. Hanákovou.

4. 6. 2011 jsme oslovili média informací o veřejné debatě konané 7.6.2011 na Orlovně.

1. 6. 2011 jsme opětovně oslovili všechny krajské zastupitele JMK s nabídkou besedovat o ZÚR – krajském územním plánu.

26. 5. 2011 jsme oslovili všechny krajské zastupitele JMK s pozvánkou na veřejnou debatu o ZÚR, tj. krajském územním plánu.

26. 5. 2011 proběhlo setkání všech 4 zástupců veřejnosti s panem Davidem Mackem, krajským zastupitelem a paní Evou Hamrlovou, vedoucí Odboru územního plánování a stavebního řádu.

25. 5. 2011 jsme zřídili transparentní účet. Více informací k němu najdete v záložce Kontakt.

17. 5. 2011 proběhlo přátelské setkání zástupců občanských sdružení Čisté Tuřany, Samostatný jih a Čisté Šlapanice. Zpráva o tomto setkání proběhla i tiskem.

10. 5. 2011 zaslala H. Kašpaříková dopis s připomínkami ke konceptu ÚPmB p. starostovi a místostarostovi. A požádala je tímto o doručení dopisu s připomínkami i jednotlivým zastupitelům.

11. 5. 2011 bylo zaregistrováno občanské sdružení Čisté Tuřany Ministerstvem vnitra.

28. 4. 2011 jsme se zúčastnili zasedání zastupitelstva, kde byl vznesen požadavek o projednávání konceptu Územního plánu města Brna jedním ze zastupitelů. Dále v bodu č. 6 Návrhy a podněty občanů vznesla Mgr. L. Hersheyová požadavek na projednávání konceptu ÚP města Brna a vysvětlila důvody svého konání.

27. 4. 2011 se zástupci veřejnosti zúčastnili jednání o územním plánování v MČ Brno-Chrlice.

26. 4. 2011 zaslala Mgr. Hersheyová dopis zastupitelům JMK se žádostí o osobní setkání a jednání o průmyslové zóně.

26. 4. 2011 poskytla Ing. Kašpaříková rozhovor reportérce České televize. Reportáž o odporu tuřanských občanů proti průmyslové zóně byla téhož dne vysílána v Jihomoravském večerníku (odkaz na reportáž naleznete na těchto stránkách).

20. 4. 2011 se Ing. Kašpaříková účastnila besedy s občany MČ Brno-Chrlice s ing. arch. Dokoupilem.

19. 4. 2011 po skončení veřejného projednání byl poskytnut rozhovor reportérce České televize a reportérce ČTK.

19. 4. 2011 se zástupci veřejnosti v době od 14.00 do 20.00 hod. účastnili veřejného projednání ZÚR JMK na brněnském výstavišti a přednesli osobně námitky zástupců veřejnosti k ZÚR JMK.

19. 4. 2011 podali zástupci veřejnosti věcně shodné připomínky a zvolení zástupce veřejnosti spolu s námitkami zástupců veřejnosti a vlastníků dotčených pozemků na podatelnu Krajského úřadu.

14. 4. – 18. 4. 2011 jsme sepsali věcně shodnou připomínku a zvolení zástupce veřejnosti k 2. Návrhu ZÚR JMK a sbírali podpisy .

14. 4. 2011 se na Orlovně konala beseda s občany na téma územní plánování a činnost zástupců veřejnosti.

11. 4. 2011 se konala schůzka s p. starostou Jakubcem ohledně propagace plánované besedy. 11.4.2011_Zápis_ze_schůzky_starosta_Tuřan Bc. Jakubec.

8. 4. 2011 se konala schůzka na OÚ v Tuřanech, odboru životního prostředí ohledně plánovaných ÚSES v MČ Brno-Tuřany.

5. 4. 2011 vystoupili Ing. Kašpaříková a Ing. Hepnar, MBA na besedě s občany ve Šlapanicích, představili se a informovali místní obyvatele o našich problémech.

25. 3. 2011 se konala schůzka zástupců veřejnosti a některými jejich spolupracovníky s p. starostou Jakubcem. 25.3.2011_Zápis_ze_schůzky_starosta_Tuřan Bc. Jakubec

23. 3. 2011 proběhla schůzka s o. s. Čisté Šlapanice

10. 3. 2011 zvolení zástupci veřejnosti podali věcně shodné připomínky s podpisovými archy a s námitkami zástupců veřejnosti a vlastníků dotčených pozemků na podatelnu Magistrátu města Brna.

7. 3. 2011 proběhla schůzka s ing. arch. Dokoupilem ve společnosti Arch.Design.

4. – 9. 3. 2011 jsme sepsali věcně shodnou připomínku a vydali se sbírat podpisy pod ni. Nasbíráním dostatečného počtu podpisů došlo ke zvolení zástupců veřejnosti k podání námitky proti ÚP města Brna.

Začalo to 24. 2. 2011 v 17.00 na Besedě MČ Brno-Tuřany s ing. arch. Dokoupilem, kde se parta schopných lidí 😉 domluvila, že společně podniknou kroky vedoucí k zastavení snahy vybudovat v Tuřanech obrovskou průmyslovou zónu a v Holáskách sídliště.

22. 2. a 23. 2. 2011 se konalo veřejné projednání konceptu územního plánu města Brna v Sále B. Bakaly na Žerotínově náměstí (zúčastnily se ho Lenka Hersheyová a Hana Kašpaříková).

22. 2. 2011 Veřejné projednání konceptu ÚPmB (zdroj: www.archdesign.cz)

Comments

comments

2 komentáře u Co děláme

 1. šikulky :* napsal:

  a bonbónek za to nechcete???

 2. Hafkax napsal:

  Vážení
  řešíte výstavbu v Holáskách. Souhlasím s tím, aby se tam nestavěly bytovky, ale
  RD jako jsou postaveny na Pěnkinové a Widmanové. Třeba se už konečně někdo také zamyslí nad obchodem s potravinami. Z jednoho obchodu je hospoda a druhý, který si tenkrát v ,,Akci Z“ postavili obyvatelé Holásek se prodal za pár korun podvodníkovi.

  A ještě jedna věc vám uniká, Brno si dalo ,,Předkupní právo podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb.“ u pozemků v katastr.území Holásky a Tuřany. V území Hlinky a u Tuřan.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *